สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  โสดามรรค
2. เด็กชายสันติภาพ  คำแสน
3. เด็กหญิงสุชาดา  หลักงาม
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
2. นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศตวรรษ  ศรีนุเคราะห์
2. นายศุภชัย  ศรีคำ
3. นางสาวสาวิตรี  ทิพวรรณ
 
1. นายรังสรรค์  พลอาจ
2. นายบุญมาก  ทีฆา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายพิษณุ  ชมภู
2. นางสาวรุจิรา  สุระโคตร
3. นางสาวเมธาพร  บุญกอ
 
1. นางสาวสมเพียร  บานชื่น
2. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม