สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมิตรา  คำแสน
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัตน์  ลือขจร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอธิติยา  เยี่ยมไธสงค์
3. เด็กชายแสงเพชร  บุญเกิด
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สามีแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  สมพร
3. เด็กหญิงนฤมล  คนชาญ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทิม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมั่น
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ค่ำคูณ
2. นางสาวนภัสกรณ์  สมพร
3. นางสาวพาขวัญ  สะเดา
4. นางสาวศศิมา  ศรีสกุลดิศ
5. นางสาวสุทธิดา  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติชัย  ต้ายไธสง
2. เด็กชายปฎิพล  นิยม
3. เด็กชายภัทรพล  ปัญญานนท์
4. เด็กชายวีระชน  จันทสิทธิ์
5. เด็กชายสิทธิ์สิริ  สีเสน
 
1. นายสรวีย์  แพงเพชร
2. นายธัณยกิตติ์  โชติพันธ์คำแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ไชยหนองบัว
2. นายธนากร  อินทรีย์
3. นายธีรธร  นาห่อม
4. นางสาวรติรัตน์  พระยอม
5. นางสาวสิริมนัส  สุโพธิ์
 
1. นายวชิรวิชญ์  พรหมทา
2. นายชัยพิพัฒน์   แหวนหล่อ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินรัตน์  สมเสาร์
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวินเสียง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรสุก
3. เด็กหญิงภารีรัตน์  จันทร์โท
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนสุข
5. เด็กชายเจษฎา  พิมศร
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  สีทำ
2. นางสาวนงนุช  แสงหาชัย
3. นายบวร  วงศ์พิมล
4. นางสาวมาลินี  เฉลียวฉลาด
5. นายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 1. นางสาวธนิญญา  พลอินทร์
2. นางสาวปวีณา  นาอิสาน
3. นางสาวสุพัตรา  พาหา
 
1. นางสาวิตรี  บุญเย็น
2. นางสาวนนท์ธิดา  ขันชัย
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมศรี
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรัณย์ธรรม  พูนมาก
 
1. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พะวร
3. นางสาวกัลยกร  ธรรมวัตร
4. เด็กหญิงกุลวดี  คำแก้ว
5. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
6. นางสาวณัฐกฤตาชา  อินทวงษ์
7. นายทัศน์พล  นิยมพันธ์
8. เด็กชายธนพัฒน์  พรหมศรี
9. นายธนวัฒน์  แหวนหล่อ
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. นางสาวนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายนันทวัฒน์  สีหบุตร
13. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
14. นางสาวปฐมาวดี  วรรณวงษ์
15. นายพุทธสาร  บัวศรี
16. นายภัทรพงษ์  แหวนหล่อ
17. เด็กชายวรเชษฐ์  สีจาคำ
18. นางสาววิริญญา  พรมคุณ
19. นางสาววิลาวัลย์  ถาวร
20. นายศรัณย์ธรรม  พูนมาก
21. นางสาวอภิญญา  สีดา
22. นางสาวอลิสา  จำปา
23. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
24. นางสาวเนตรชนก  เกษร
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นางนันทนา  นนท์ตา
3. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์