สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐิตานันท์  หงษ์นภวีทย์
 
1. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวจิระภัทร  เทาศิริ
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  งอมสง้ด
 
1. นางสาวอาทิติยา  เหลาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  นรสิง
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 10 1. นางสาววันทนีย์  เลิศวิไล
 
1. นายคมกริช  ยอดแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยิ่งฤทัย  อ่อนประสงค์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามณี  นํ้านวล
 
1. นายคมกริช  ยอดแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชรี  ชุมชะ
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีชารู
3. เด็กหญิงสุนิสา  ลักขะณา
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศศิวรรณ  นาคศรี
2. นางสาวอำนวยพร  บุญขาว
3. นางสาวอินทิรา  เทียนเพชร
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมพรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขยิ่ง
 
1. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวพรพิน  ชิณวงค์
2. นางสาวอัมพิกา  ทุมสิทธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงไพจิตรา  เทาศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวกัณฐิกา  ศิลาวรรณ
 
1. นางสุพรรษา  ใจเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตานันท์  หงษ์นภวิทย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุมอน
3. เด็กหญิงบุษยมาส  กองแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
2. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจันทกานต์  หมุ่ยโท
2. นางสาวปรารถนา  นาคยอง
3. นางสาวสุดารัตน์  คำทรัพย์
 
1. นางสาวปราณี  นาคนวล
2. นางสุพรรษา  ใจเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายดุลยวัฒ  สังข์ขาว
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีวินัย
 
1. นายญาณากร  แถวพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ระหาร
 
1. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวกฤติยา  ตะเคียนราม
 
1. นางสาวปราณี  นาคนวล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีราพร  งอมสงัด
2. เด็กหญิงชลธิฌา  ใบเขียว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พงษ์สุระ
 
1. นายณัฐกิติ์  สดใส
2. นางสาวจุฬารัตน์  อุ่นใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 1. นางสาวบุษบา  โพธิ์ชัย
2. นางสาววรรณิภา  ปัญญาวรรณ
3. นางสาวสุภาภรณ์  คำวิเศษ
 
1. นายสังวร  วรรณทวี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญสม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์ชนก  โสรเนตร
2. นางสาววันดี  คำแก้ว
3. นางสาวสำราญ  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวธัญญาลักษ์  ชิณพันธ์
2. นายลัดดาวัลย์  บุญสม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  ผิวเรือง
2. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
3. นายเกรียงไกร  มุกอาสา
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงคำพันธ์  ปัดถามา
2. เด็กหญิงประภาพร  แสงสกุล
3. เด็กหญิงปิยะดา  เศษวงค์
4. เด็กหญิงพรนภา  พิทักษ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ผักไหม
 
1. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
2. นายศตวรรษ  สีมาโลฤทธิ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 1. นางสาวชลลดา  ไชยบำรุง
2. นางสาวมุทิกา  ผ่านเสนา
3. นายวรากร  ปรือปรัก
4. นางสาวศิริพิน  ภัยวงษ์
5. นางสาวสิราวรรณ  ไชยบำรุง
 
1. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
2. นายมูหามะซูบีดี  ซอมอนิอามะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี
2. นางสาวกัลยา  บุญเฟรือง
3. นางสาวดวงพร  บัวเปื่อย
4. นางสาวปิยมาศ  ทองเสาร์
5. นางสาวอัปสรสุนีย์  พันศิริ
 
1. นางรติประภา  ปัดถา
2. นายมูหามะซูบีดี  สอมอนิอามะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเฉลิมชัย  โลหะณี
 
1. นางรติปภา  ปัดถา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.29 เงิน 23 1. เด็กหญิงชลลดา  บัวแสง
2. เด็กชายสมพงษ์  ตันศิริ
 
1. นายศตวรรษ  สีมาโลฤทธิ์
2. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 11 1. นางสาวนภัสวรรณ  แก้วบุตรดี
2. นายปรีชา  พิเนตร
 
1. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูธเนศ  ฆ้องทรัพย์
 
1. นายภุมเรศ  ใจเมือง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัค  คำตา
 
1. นายภุมเรศ  ใจเมือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกอแก้ว  สิงขรณ์
2. นายกิตติศักดิ์  ทาสิงห์
3. นางสาวจุฑามาศ  นิลทอง
4. เด็กหญิงชลธิฌา  ใบเขียว
5. นางสาวชุติกาญจน์  กิจขจรเกียรติ
6. นางสาวญานิกา  พิมพ์ชัยศรี
7. นายณรงศักดิ์  วิบุญอรรถ
8. นางสาวณัฐกาญจน์  หอมใจ
9. นางสาวทิตฐิตา  แสงแดง
10. นายทินภัทร  ทองจำปา
11. นางสาวธันวาพร  วัยวิทยา
12. นางสาวนฤมล  วรรณทอง
13. นายบดินทร์  สาลีทอง
14. นายบุญส่ง  วิลัยราญ
15. นางสาวบุสดี  ท่าราบ
16. เด็กชายปราโมกข์  นึกสม
17. นางสาวปิยธิดา  ไชยรัมย์
18. นายพงษ์สิทธิ์  ลาคำ
19. นายพัชรพงศ์  พรมพิลา
20. นายพัฒนพงษ์  ทองมี
21. นางสาวพิกุลทอง  บุญชิด
22. นางสาวภัทรพร  วันแสน
23. เด็กชายภูธเนศ  ฆ้องทรัพย์
24. เด็กชายมานพ  แก้วกอง
25. เด็กหญิงรัชนีกร  คำศรี
26. นายวัฒนา  วาปีสา
27. เด็กชายวิทยา  นรสาร
28. เด็กชายวิรวัฒน์  ใจเฉียง
29. นายวีระวัฒน์  สมบูรณ์
30. นายวีระวัฒน์  ทวนทอง
31. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ภูมิสนิท
32. นางสาวสุภาวดี  พิมาทัย
33. นางสาวสุภิกา  นารินทร์
34. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมโสภา
35. เด็กชายอภินันท์  หินกอง
36. นายอาคม  ศรีงาม
37. เด็กชายอาชา  ศรีพินทร์
38. นางสาวเจนจิรา  ดอกพวง
39. นางสาวเมทะนี  พิมพิศร
40. นางสาวแววตา  อินแก้ว
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
2. นางกนกอร  เบียดนอก
3. นายภราดร  ชุมนุม
4. นายชิงชัย  จันทำ
5. นายปุณยวีร์  เร็วชัย
6. นายธันวศิลป์  อินทรศิริ
7. นายอนันตชัย  ชมภูพื้น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 16 1. นางสาวจิราวรรณ  วิเศษ
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายบดินทร์  สาลีทอง
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ใบเขียว
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 10 1. นางสาวบุสดี  ท่าราบ
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นายปิยณัฐ  สถานพงษ์
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงชณิตา  กันยายน
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวทิพยารัตน์  หอมหวาน
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นายจิราวัฒน์  ดวงทอง
2. นายชัชญานันท์  คำสุข
3. นายชัยยานนท์  ใจโชติ
4. นายสราวุธ  วันภูงา
5. นายสุรศรี  ประเสริฐชาติ
6. นายไพศาล  ขันธ์เพชร
 
1. นางรติปภา  ปัดถา
2. นางกัญญามน  ดวนใหญ่
3. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมศรี
2. เด็กหญิงฐิติภรณ์  เพ็ชรภูวงศ์
3. นางสาวปรีชญา  จันทร์สมุทร
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปราไตร
5. นางสาววณิดา  เมาฮ้อ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส
2. นางสาวศิโรรัตน์  โกศล
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.08 ทอง 4 1. นางสาวจุทาลักษณ์  แอพืช
2. นางสาวทวิตา  บุญชม
3. นางสาวภาวิดา  รัตพันธ์
4. นางสาวรามาวดี   นาคยอง
5. นางสาวหมวย  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส
2. นางสาวศิโรรัตน์  โกศล
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีราภา  งอมสงัด
2. เด็กหญิงประภาพร  แสงสกุล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฝักใหม่
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  ย่อทอง
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยทอง
3. นางสาวอสภรณ์  สุระเสน
 
1. นายสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายคมเพชร  พันศิริ
2. เด็กชายเมษา  โสภากุล
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  อุทัย
2. นายธีรภัทร  เจือทอง
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นมิตร
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายณัฐพล  มงคลสาร
2. นายปิยะณัฐ  สถานพงษ์
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญยง
2. เด็กชายอรรถพล  บุญเทียม
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวปานธิดา  คำธาตุ
2. นายสุวัจชา  ไชยทอง
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.56 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดาวันนา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรจันทร์
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรีดาพร  ขวัญกลาง
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดวงอาจ
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสาจันทร์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุรศร
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวบุษกร  ขวัญจา
2. นายสรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
53 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มงคลสาร
2. นายทินภัทร  ทองจำปา
3. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นายสังวร  วรรณทวี
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงญาณี  สีเอี่ยม
2. เด็กหญิงพฤกษา   โสดาพรม
3. เด็กหญิงวิชุดา  ทองอินทร์
 
1. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวดวงใจ  เพลาไทยสงค์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ทะวงพันธ์
3. นางสาวสรินธร  ปิ่นหอม
 
1. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
2. นายญฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายธีภัทร  เนียนแนบ
2. นายอำพล  สะใบ
3. นายเฉลิมพล  พุทธรักษ์
 
1. นายพงศธร  โทหนองตอ
2. นายวรวุฒิ  อินทรา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยยานนท์  ใจโชติ
2. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
3. นายสุวัจชา  ไชยทอง
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุ่มพวง  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงมานิตา  เนียมกลิ่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีวงษ์
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี
2. นางสาวอุสุมา  สิงห์กลาง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 7 1. นายพงษ์ศักดิ์  เกษจันทร์
2. นายสุภชัย  แก้วกัณหา
3. นายอภิสิทธิ์  เดชฤทธิ์
 
1. นายศิริชัย  สิทธิสังข์
2. นายญาธิป  ตังนิธภัทร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
2. นายอมรเทพ  มันธุราช
3. นายไชยภัทร  สมพงษ์
 
1. นายศิริชัย  สิทธิสังข์
2. นายญาธิป  ตังนิธภัทร
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายธนาธิป  ชุ่มรอด
2. นายธนาวุฒิ  คิดดีจริง
3. นายสุรเชษฐ์  เสน่หา
 
1. นายญาธิป  ตังนิธภัทร
2. นายศิริชัย  สิทธิสังข์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  จอกทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  โทระพันธ์
3. เด็กหญิงวรดา  แดงงาม
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 1. นางสาวรสรินทร์  เงินลุน
2. นางสาวสำราญ  บุญเลี้ยง
3. นางสาวอนันยา  ธะนะชาติ
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงเพ็ง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ชื่นใจ
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวปรียาภรณ์  พลเมือง
2. นางสาวรุ่งฤดี  ศิริบูรณ์
3. นางสาวเปรมฤดี  นารินทร์รักษ์
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.12 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปนัสยา  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงปิยดา  บัวเดียว
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.75 ทอง 10 1. นางสาวกิตติยา  ธรรมทอง
2. นางสาวภาริตา  เศิกศิริ
3. นางสาวศวรรยา  พลเมือง
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สมควร
 
1. นายมูหามะซูบีดี  สอมอนิอามะ
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นางรติประภา  ปัดถา
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 1. เด็กชายจิรัสย์  พงษ์วัน
2. เด็กชายอภิชาติ  ยอดแสง
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
71 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมโสภา
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
72 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์ศักดิ์  วิบุญอรรถ
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
73 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญานิกา  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
74 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพัชรพงศ์  พรมพิลา
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์