สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศศิวรรณ  นาคศรี
2. นางสาวอำนวยพร  บุญขาว
3. นางสาวอินทิรา  เทียนเพชร
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ระหาร
 
1. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 17 1. นางสาวบุษบา  โพธิ์ชัย
2. นางสาววรรณิภา  ปัญญาวรรณ
3. นางสาวสุภาภรณ์  คำวิเศษ
 
1. นายสังวร  วรรณทวี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญสม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงคำพันธ์  ปัดถามา
2. เด็กหญิงประภาพร  แสงสกุล
3. เด็กหญิงปิยะดา  เศษวงค์
4. เด็กหญิงพรนภา  พิทักษ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ผักไหม
 
1. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
2. นายศตวรรษ  สีมาโลฤทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปรีดาพร  ขวัญกลาง
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดวงอาจ
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายธีภัทร  เนียนแนบ
2. นายอำพล  สะใบ
3. นายเฉลิมพล  พุทธรักษ์
 
1. นายพงศธร  โทหนองตอ
2. นายวรวุฒิ  อินทรา