สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชรี  ชุมชะ
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีชารู
3. เด็กหญิงสุนิสา  ลักขะณา
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวพรพิน  ชิณวงค์
2. นางสาวอัมพิกา  ทุมสิทธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวกัณฐิกา  ศิลาวรรณ
 
1. นางสุพรรษา  ใจเมือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวกฤติยา  ตะเคียนราม
 
1. นางสาวปราณี  นาคนวล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายคมเพชร  พันศิริ
2. เด็กชายเมษา  โสภากุล
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายเอนกพล  กิ่งวิชิต
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นายณัฐพล  มงคลสาร
2. นายปิยะณัฐ  สถานพงษ์
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวปานธิดา  คำธาตุ
2. นายสุวัจชา  ไชยทอง
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  เสาจันทร์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุรศร
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา