สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  งอมสง้ด
 
1. นางสาวอาทิติยา  เหลาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 10 1. นางสาววันทนีย์  เลิศวิไล
 
1. นายคมกริช  ยอดแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมพรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขยิ่ง
 
1. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงไพจิตรา  เทาศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตานันท์  หงษ์นภวิทย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุมอน
3. เด็กหญิงบุษยมาส  กองแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
2. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายดุลยวัฒ  สังข์ขาว
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีวินัย
 
1. นายญาณากร  แถวพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีราพร  งอมสงัด
2. เด็กหญิงชลธิฌา  ใบเขียว
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พงษ์สุระ
 
1. นายณัฐกิติ์  สดใส
2. นางสาวจุฬารัตน์  อุ่นใจ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์ชนก  โสรเนตร
2. นางสาววันดี  คำแก้ว
3. นางสาวสำราญ  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวธัญญาลักษ์  ชิณพันธ์
2. นายลัดดาวัลย์  บุญสม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 1. นางสาวชลลดา  ไชยบำรุง
2. นางสาวมุทิกา  ผ่านเสนา
3. นายวรากร  ปรือปรัก
4. นางสาวศิริพิน  ภัยวงษ์
5. นางสาวสิราวรรณ  ไชยบำรุง
 
1. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
2. นายมูหามะซูบีดี  ซอมอนิอามะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.29 เงิน 23 1. เด็กหญิงชลลดา  บัวแสง
2. เด็กชายสมพงษ์  ตันศิริ
 
1. นายศตวรรษ  สีมาโลฤทธิ์
2. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 16 1. นางสาวจิราวรรณ  วิเศษ
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีราภา  งอมสงัด
2. เด็กหญิงประภาพร  แสงสกุล
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฝักใหม่
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญยง
2. เด็กชายอรรถพล  บุญเทียม
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวบุษกร  ขวัญจา
2. นายสรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มงคลสาร
2. นายทินภัทร  ทองจำปา
3. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นายสังวร  วรรณทวี
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นศรีสุข
2. นายอมรเทพ  มันธุราช
3. นายไชยภัทร  สมพงษ์
 
1. นายศิริชัย  สิทธิสังข์
2. นายญาธิป  ตังนิธภัทร