สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐิตานันท์  หงษ์นภวีทย์
 
1. นางสาววรพนิต  โสภามาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวจิระภัทร  เทาศิริ
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  นรสิง
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจันทกานต์  หมุ่ยโท
2. นางสาวปรารถนา  นาคยอง
3. นางสาวสุดารัตน์  คำทรัพย์
 
1. นางสาวปราณี  นาคนวล
2. นางสุพรรษา  ใจเมือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  ผิวเรือง
2. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
3. นายเกรียงไกร  มุกอาสา
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงดี
2. นางสาวกัลยา  บุญเฟรือง
3. นางสาวดวงพร  บัวเปื่อย
4. นางสาวปิยมาศ  ทองเสาร์
5. นางสาวอัปสรสุนีย์  พันศิริ
 
1. นางรติประภา  ปัดถา
2. นายมูหามะซูบีดี  สอมอนิอามะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง 11 1. นางสาวนภัสวรรณ  แก้วบุตรดี
2. นายปรีชา  พิเนตร
 
1. นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัค  คำตา
 
1. นายภุมเรศ  ใจเมือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกอแก้ว  สิงขรณ์
2. นายกิตติศักดิ์  ทาสิงห์
3. นางสาวจุฑามาศ  นิลทอง
4. เด็กหญิงชลธิฌา  ใบเขียว
5. นางสาวชุติกาญจน์  กิจขจรเกียรติ
6. นางสาวญานิกา  พิมพ์ชัยศรี
7. นายณรงศักดิ์  วิบุญอรรถ
8. นางสาวณัฐกาญจน์  หอมใจ
9. นางสาวทิตฐิตา  แสงแดง
10. นายทินภัทร  ทองจำปา
11. นางสาวธันวาพร  วัยวิทยา
12. นางสาวนฤมล  วรรณทอง
13. นายบดินทร์  สาลีทอง
14. นายบุญส่ง  วิลัยราญ
15. นางสาวบุสดี  ท่าราบ
16. เด็กชายปราโมกข์  นึกสม
17. นางสาวปิยธิดา  ไชยรัมย์
18. นายพงษ์สิทธิ์  ลาคำ
19. นายพัชรพงศ์  พรมพิลา
20. นายพัฒนพงษ์  ทองมี
21. นางสาวพิกุลทอง  บุญชิด
22. นางสาวภัทรพร  วันแสน
23. เด็กชายภูธเนศ  ฆ้องทรัพย์
24. เด็กชายมานพ  แก้วกอง
25. เด็กหญิงรัชนีกร  คำศรี
26. นายวัฒนา  วาปีสา
27. เด็กชายวิทยา  นรสาร
28. เด็กชายวิรวัฒน์  ใจเฉียง
29. นายวีระวัฒน์  สมบูรณ์
30. นายวีระวัฒน์  ทวนทอง
31. นางสาวศิรินทร์รัตน์  ภูมิสนิท
32. นางสาวสุภาวดี  พิมาทัย
33. นางสาวสุภิกา  นารินทร์
34. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมโสภา
35. เด็กชายอภินันท์  หินกอง
36. นายอาคม  ศรีงาม
37. เด็กชายอาชา  ศรีพินทร์
38. นางสาวเจนจิรา  ดอกพวง
39. นางสาวเมทะนี  พิมพิศร
40. นางสาวแววตา  อินแก้ว
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
2. นางกนกอร  เบียดนอก
3. นายภราดร  ชุมนุม
4. นายชิงชัย  จันทำ
5. นายปุณยวีร์  เร็วชัย
6. นายธันวศิลป์  อินทรศิริ
7. นายอนันตชัย  ชมภูพื้น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายบดินทร์  สาลีทอง
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 10 1. นางสาวบุสดี  ท่าราบ
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นายปิยณัฐ  สถานพงษ์
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงชณิตา  กันยายน
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวทิพยารัตน์  หอมหวาน
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นายจิราวัฒน์  ดวงทอง
2. นายชัชญานันท์  คำสุข
3. นายชัยยานนท์  ใจโชติ
4. นายสราวุธ  วันภูงา
5. นายสุรศรี  ประเสริฐชาติ
6. นายไพศาล  ขันธ์เพชร
 
1. นางรติปภา  ปัดถา
2. นางกัญญามน  ดวนใหญ่
3. นายญาณากร  แถวพันธ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมศรี
2. เด็กหญิงฐิติภรณ์  เพ็ชรภูวงศ์
3. นางสาวปรีชญา  จันทร์สมุทร
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปราไตร
5. นางสาววณิดา  เมาฮ้อ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส
2. นางสาวศิโรรัตน์  โกศล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.08 ทอง 4 1. นางสาวจุทาลักษณ์  แอพืช
2. นางสาวทวิตา  บุญชม
3. นางสาวภาวิดา  รัตพันธ์
4. นางสาวรามาวดี   นาคยอง
5. นางสาวหมวย  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส
2. นางสาวศิโรรัตน์  โกศล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  ย่อทอง
2. นางสาวสุจิตรา  ไชยทอง
3. นางสาวอสภรณ์  สุระเสน
 
1. นายสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  อุทัย
2. นายธีรภัทร  เจือทอง
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นมิตร
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.56 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดาวันนา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรจันทร์
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 14 1. เด็กหญิงญาณี  สีเอี่ยม
2. เด็กหญิงพฤกษา   โสดาพรม
3. เด็กหญิงวิชุดา  ทองอินทร์
 
1. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวดวงใจ  เพลาไทยสงค์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ทะวงพันธ์
3. นางสาวสรินธร  ปิ่นหอม
 
1. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
2. นายญฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุ่มพวง  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงมานิตา  เนียมกลิ่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มณีวงษ์
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  แดนดี
2. นางสาวอุสุมา  สิงห์กลาง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 7 1. นายพงษ์ศักดิ์  เกษจันทร์
2. นายสุภชัย  แก้วกัณหา
3. นายอภิสิทธิ์  เดชฤทธิ์
 
1. นายศิริชัย  สิทธิสังข์
2. นายญาธิป  ตังนิธภัทร
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายธนาธิป  ชุ่มรอด
2. นายธนาวุฒิ  คิดดีจริง
3. นายสุรเชษฐ์  เสน่หา
 
1. นายญาธิป  ตังนิธภัทร
2. นายศิริชัย  สิทธิสังข์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  จอกทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  โทระพันธ์
3. เด็กหญิงวรดา  แดงงาม
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 1. นางสาวรสรินทร์  เงินลุน
2. นางสาวสำราญ  บุญเลี้ยง
3. นางสาวอนันยา  ธะนะชาติ
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงเพ็ง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ชื่นใจ
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวปรียาภรณ์  พลเมือง
2. นางสาวรุ่งฤดี  ศิริบูรณ์
3. นางสาวเปรมฤดี  นารินทร์รักษ์
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.12 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศาชล  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปนัสยา  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงปิยดา  บัวเดียว
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.75 ทอง 10 1. นางสาวกิตติยา  ธรรมทอง
2. นางสาวภาริตา  เศิกศิริ
3. นางสาวศวรรยา  พลเมือง
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สมควร
 
1. นายมูหามะซูบีดี  สอมอนิอามะ
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นางรติประภา  ปัดถา
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 1. เด็กชายจิรัสย์  พงษ์วัน
2. เด็กชายอภิชาติ  ยอดแสง
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นายญาณากร  แถวพันธ์