สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 15 1. เด็กชายธนทัต  พรหมคุณ
 
1. นางทิพยาภา  คำมานิธิโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายสหรัฐ  โคตรโสดา
 
1. นางศิรภัสสร  พิทักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกัตติกามาศ  บุตรดี
 
1. นางนันทภรณ์  ศรีนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภเกษ
 
1. นางเทียมจันทร์  กาทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสวงสุข
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  สามกษัตริย์
 
1. นางอัมพร  จารุรัชกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  นางทะราช
2. เด็กหญิงสิริวิมล  โสภากุล
 
1. นายรังสรรค์  ธรรมบุตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงอริศรา  แย้มสว่าง
 
1. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายคณานนท์  สองสี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ต้นโสภา
3. เด็กหญิงภูสุดา  นารี
 
1. นางทองใบ  คิ้้วแดง
2. นางรวีวรรณ  เพชรผา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายนพคุณ  มุกดาจันทร์
2. เด็กชายวรวุฒิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายบดินทร์  สีสดดี
2. นางรวีวรรณ  เพชรผา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายพลกฤษณ์  สมาลีย์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  พูนทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัดฐา  มัฆวิมาลย์
2. เด็กหญิงศิรัชฌา  เมธาวาทินตกุล
3. เด็กหญิงอำพร  ตามบุญ
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑาดา  ไชยหงษ์
2. เด็กหญิงทิพย์สวรรค์  สุริหะ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คุณสิม
 
1. นายทยากร  แก้วภักดี
2. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วนอก
2. เด็กชายวีรยุทธ  ยอดทอง
3. เด็กชายวุฒิกานต์  สังข์ใหม่
 
1. นางนงลักษณ์  สู่สุข
2. นางสาวนิตยา  จำปาจูม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงภัททิยา  อุดแก้ว
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  สังวาลย์
 
1. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
2. นางสาวนฤมล  พันนาม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิธิศ  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงอริศรา  ชูชาติ
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวจริยา  พักวัน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิติวุฒิ  ภักดิ์สุขเจริญ
2. เด็กชายวัชระ  ลำมูล
 
1. นายอมร  ชาลี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  ผาบุนวงค์
2. เด็กชายเกษมสุข  แสงส่อง
 
1. นางนงลักษณ์  สู่สุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ิมา  คำรอด
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สุขอนันต์
3. เด็กชายนภัส  หนองงอก
4. เด็กหญิงนภาพร  ไชยเพ็ชร
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิงค์เณย์
 
1. นายสันติ  ไชยโสต
2. นางนรินทร  กรึงไกร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญขยัน
2. เด็กหญิงศตนันท์  ดอกดวง
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  แวววิไล
4. เด็กหญิงสาลีณี  บุญนำ
5. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  อัมภรัตน์
 
1. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญรัตน์
 
1. นางนภาพร  พรหมคุณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.71 ทอง 13 1. เด็กชายอนุชา  นากอก
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  พรหมทา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  สารพล
2. เด็กชายณัฐพงค์  คำตัน
3. เด็กชายธนพล  บุตรศรี
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ตุ้มทอง
5. เด็กชายธเนตร  ไชยมาตร
6. เด็กชายพิชิตชัย  พรมชาติ
7. เด็กชายรติภูมิ  คงสิม
8. เด็กชายสิทธิเดช  ภักภูมิล
9. เด็กชายหัสดิน  ยาพันธ์
10. เด็กชายใสสุดบุษราคัม  ชุมซะ
 
1. นางศรีสุดา  นารี
2. นายธวัชชัย  นนท์ตา
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แถวทัศน์
2. เด็กชายธิเบศ  แพงแสน
3. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเหลา
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  สร้อยแก้ว
5. เด็กหญิงมุฐิดา  แสนทวี
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ลุผล
7. เด็กหญิงวรนุช  จารุนัย
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  หลักทอง
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สุธารส
10. เด็กหญิงสุพรรษา  พลโยธา
11. เด็กหญิงสุพัตรา  แพงลุนหล้า
12. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรราช
13. เด็กชายอนุรักษ์  ซอมประโคน
14. เด็กหญิงเบญจพร  คำลาย
15. เด็กหญิงเรียมรัดดา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน
2. นายเมคิณร์  ธรรมนิยม
3. นายธีระยุทธ  พึ่งตา
4. นายสิทธิศักดิ์  นามฤทธิ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ขันคำ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ธรรมพันธ์
 
1. นายธีระยุทธ  พึ่งตา
2. นายสิทธิศักดิ์  นามฤทธิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชนุพันธ์  โทนุบล
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  หนองหงอก
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  เภาแก้ว
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิชัย  ป้องกัน
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุลีพร  สุฟอง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองปัญญา
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ถนัดกิจภัทราวุธ
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิภาณ  พิมพ์แมน
 
1. นางสาวนฤมล  พันนาม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวนฤมล  พันนาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวนฤมล  พันนาม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิภาณ  พิมพ์แมน
 
1. นางสาวนฤมล  พันนาม
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.42 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มงคล
2. เด็กชายกฤษนัย  ขัดตา
3. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ทองสุข
4. เด็กหญิงพนิดา  วัฒนบุญถาวรกุล
5. เด็กหญิงศุภกฤต  บุญสุข
6. เด็กหญิงอรทัย  สมอินทร์
7. เด็กชายอัครวินท์  ทิพย์บุญผล
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวดรุณี  สีหนาท
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แตงเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยมาตย์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สายสิงห์
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมศิริ
5. เด็กหญิงภัชราวดี  ชาลี
6. เด็กหญิงศศิวิมล  บุดดี
7. เด็กหญิงสุกานดา  แซ่โล้ว
8. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์สมบัติ
 
1. นางณภัชชา  พวงแ้ว
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณสุข
 
1. นางเพ็ญนภา  สมาลีย์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายกฤติณ  เกิดผล
2. เด็กชายอำพล  อินทวงศ์
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นางสาวจันทกานต์  แสวงนาม
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงชัย
2. เด็กชายประเภาพงษ์  สงวนแก้ว
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นางสาวจันทกานต์  แสวงนาม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายชัยภูมิ  มหาโพธิ์
2. เด็กชายธีระยุทธ  หนูเรือง
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นางสาวกาญจนา  พานิช
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.56 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงสพัตตรา  รัตนนท์
 
1. นายมนตรี  วิเศษสังข์
2. นางสาวกชพร  โพธิ์พันธ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมงคล  กำไรงาม
2. เด็กชายสังคม  ดลสุข
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นางสาวกาญจนา  พานิช
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายบุบผา
2. เด็กชายสุรเชรษฐ์  สอนจีน
 
1. นายมนตรี  วิเศษสังข์
2. นางสาวกชพร  โพธิ์พันธ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 16 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำปาขีด
2. เด็กชายนนทชัย  สิมมา
3. เด็กชายเทิดศักดิ์  นาวาสาย
 
1. นางขนิษฐา  ศิวะรัตน์
2. นายโกวิทย์  สาระโท
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ด่านสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สธารส
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ทองบุญ
 
1. นายโกวิทย์  สาระโท
2. นางวายุพร  บุศบงค์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลฝาก
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กันยา
4. เด็กชายวีระพล  เงาศรี
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีโศรก
6. เด็กหญิงเกตนิภา  ปัทนาม
 
1. นางขนิษฐา  ศิวะรัตน์
2. นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุดทุม
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทวีคูณ
3. เด็กหญิงอรัญญา  มณีศรี
 
1. นางปัณฑวรัตม์  พิมพ์บัวม่ี
2. นางชนาธินาถ  รอดขุนทด
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกษศิริ
2. เด็กหญิงมุขรินทร์  ขันเสน
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชราศรี
 
1. นางขนิษฐา  ศิวะรัตน์
2. นางสาววิยะดา  พิมพ์สอน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทำบุญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โทนัน
3. เด็กชายสุทธิพร  ลับไผ่
 
1. นางชนาธินาถ  รอดขุนทด
2. นางอมร  ภูทิพย์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.37 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิโลบล  สารีพันธ์
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  จันทร์แจ้ง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พจนิตย์
 
1. นางชนาธินาถ  รอดขุนทด
2. นางปัณฑวรัตม์  พิมพ์บัวม่ี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.99 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญราช
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงมุตา  จันทะสาร
 
1. นางขนิษฐา  ศิวะรัตน์
2. นางสาวทัศนีวรรณ  ดีอยู่