สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัดฐา  มัฆวิมาลย์
2. เด็กหญิงศิรัชฌา  เมธาวาทินตกุล
3. เด็กหญิงอำพร  ตามบุญ
 
1. นายอมร  ชาลี
2. นางสาวปิยะพร  กาละเมฆ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิติวุฒิ  ภักดิ์สุขเจริญ
2. เด็กชายวัชระ  ลำมูล
 
1. นายอมร  ชาลี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายบุบผา
2. เด็กชายสุรเชรษฐ์  สอนจีน
 
1. นายมนตรี  วิเศษสังข์
2. นางสาวกชพร  โพธิ์พันธ์