สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายสหรัฐ  โคตรโสดา
 
1. นางศิรภัสสร  พิทักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายนพคุณ  มุกดาจันทร์
2. เด็กชายวรวุฒิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายบดินทร์  สีสดดี
2. นางรวีวรรณ  เพชรผา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญขยัน
2. เด็กหญิงศตนันท์  ดอกดวง
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  แวววิไล
4. เด็กหญิงสาลีณี  บุญนำ
5. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  อัมภรัตน์
 
1. นายศิริชัย  โพธิ์ขาว