สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกัตติกามาศ  บุตรดี
 
1. นางนันทภรณ์  ศรีนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุภเกษ
 
1. นางเทียมจันทร์  กาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสวงสุข
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงอริสา  สามกษัตริย์
 
1. นางอัมพร  จารุรัชกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงอริศรา  แย้มสว่าง
 
1. นายสุริยะ  พันธ์ขาว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายพลกฤษณ์  สมาลีย์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  พูนทรัพย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑาดา  ไชยหงษ์
2. เด็กหญิงทิพย์สวรรค์  สุริหะ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  คุณสิม
 
1. นายทยากร  แก้วภักดี
2. นายณัชชนม์  พงษ์ประเสริฐวิไล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วนอก
2. เด็กชายวีรยุทธ  ยอดทอง
3. เด็กชายวุฒิกานต์  สังข์ใหม่
 
1. นางนงลักษณ์  สู่สุข
2. นางสาวนิตยา  จำปาจูม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ถนัดกิจภัทราวุธ
 
1. นายกัมปนาท  เข็มท้าว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายกฤติณ  เกิดผล
2. เด็กชายอำพล  อินทวงศ์
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นางสาวจันทกานต์  แสวงนาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมงคล  กำไรงาม
2. เด็กชายสังคม  ดลสุข
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นางสาวกาญจนา  พานิช
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ด่านสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สธารส
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ทองบุญ
 
1. นายโกวิทย์  สาระโท
2. นางวายุพร  บุศบงค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทำบุญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โทนัน
3. เด็กชายสุทธิพร  ลับไผ่
 
1. นางชนาธินาถ  รอดขุนทด
2. นางอมร  ภูทิพย์