สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกรพิน  สงวน
2. นายเจริญทรัพย์  ทองกลม
3. นายเฉลิมชัย  โมคศิริ
 
1. นางวัชราภรณ์  อ่อนสนิท
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสุพิชญาภา  แสงปิมปา
3. เด็กหญิงอารียา  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวกันยาณี  บุญเหลื่อม
2. นางสาวอรทัย  วรรณวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายธวัชชัย  วรงค์
2. นางสาวประภาพรรณ  ขันคำ
3. นางสาวปิยะธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายผจญภัย  เครื่องจำปา
2. นางดวงกาญจน์  เครื่องจำปา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวจารุณี  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงผุสดี  คำวงษา
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายฐาปกรณ์  ศรีนาม
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายธัญวรัตน์  ภูพวก
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวปิยะธิดา  ชาลี
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวสุกัญญา  ชาลี
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 14 1. นางสาวอัญมณี  พิมโคตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นายสุภนัย  แข่งขัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายณัฐกิตติ์  เชื้อโนนแดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุไรพร  สุทธโส
 
1. นางสาวอรอุมา   ไพรพฤกษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 1. นางสาวสุนันทา  พิมโคตร
 
1. MissPanpan  Wei
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอ่อนศรี  ภูพวก
2. เด็กชายเนรมิต  นามวงค์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นางสาวสายฝน  พลายละหาร