สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  สุรวิทย์
 
1. นางมยุรี  บุญพบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สีแก้ว
2. นางสาวธีรตา  โลภา
 
1. นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสำราญ
 
1. นางสาวรวิรัตน์  วันลิโก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.16 ทอง 4 1. นางสาวพิกุล  เพ็งกล้า
 
1. นางสาวจตุพร  แก้วพวง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิษณุ   สีหะวงษ์
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงประพัชศร  คำดี
2. เด็กหญิงวริศรา  ชูกลิ่น
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก้วคำ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภีรพัฒน์  พวงพอก
2. เด็กชายอภิสร  ชาติมนตรี
3. เด็กชายอรุณ  ขอเอื้อนกลาง
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายนครินทร์  เรียงขวัญ
2. นายวุฒินันท์  แซ่ตั้ง
3. นายสรชัย  อัคพร
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  วรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพิชญาภา  แสงปิมปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 11 1. นางสาวแพงทรัพย์  เสาหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 1. นายธวัชชัย  วรงค์
 
1. นางทิพวรรณ  บริสัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.11 ทอง 11 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 7 1. นางสาวชลดา  สีหะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณรดา  สีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.37 ทอง 7 1. นางสาวปิยะธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชพงษ์  ทองอินทร์
2. นายอนุกร  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายอาคม  กองธรรม
2. นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 17 1. นางสาวจิราพร  แก้วคำ
2. นางสาวณัฐริกา  นามวงศ์
3. นายวัชรินทร์  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทรอรุณ  ไกรวัฒนกรณ์
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์แดง
2. นายศุภวิชญ์  ฤทธิ์ค่อม
3. นางสาวสุพรรณิการ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทภักดิ์
2. นางจันทร์อรุณ  ไกรวัฒนกรณ์
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  โสระเวช
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ชาติมนตรี
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิทยา  ศรีงาม
 
1. นายเรืองฤทธิ์  ชาติมนตรี