สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรานุรัตน์  แพงพรม
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนะวินท์  มณีวงษ์
2. เด็กชายสยมถู  สีเหลือง
 
1. นางนภัสรพี  พลพีทักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนม์ชนกนันท์  ต่างใจเย็น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีหงษ์
3. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เชอเทอร์
 
1. นางสาววาสนา  สีกะชา
2. นางสาวจันทนาภรณ์  จันทศิลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฤทธิโภค
2. เด็กหญิงพรนิภา  อนันต์เทพา
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ผ่องราศรี
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  รินทร
5. เด็กหญิงอพิชญา  ลายสุขัง
 
1. นางสาววาสนา  สมจันทร์
2. นางประยูร  โคตรพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.43 ทอง 14 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ตวนบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์อรุณ   รัตนวรรณ
 
1. นางอำไพ  สอนตะคุ
2. นายบุญรัตน์  บุญงาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุจิภาส  ขันทอง
 
1. นายสุระชัย  แจ่มศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญกุศล
 
1. นายอรรถพล  แซ่ต่าง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญกุศล
 
1. นายสุระชัย  แจ่มศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัญจน์  แฝงเพชร
 
1. นายอรรถพล  แซ่ต่าง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  ย่อชัย
 
1. นายสุระชัย  แจ่มศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เสาเวียง
 
1. นายอรรถพล  แซ่ต่าง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงบูชิตา  ผิวอ่อนดี
 
1. นายสุระชัย  แจ่มศรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.89 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  มะณู
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาพ
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์