สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงดวงนภา  เพชรฎา
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 14 1. นางสาวนรินทร์  ทองดีวงค์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิติมน   หมั้นขัน
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุคะตะ
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิชชาภรณ์  จันทะสาร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวนิรัชฎาพร   พุทธเสน
2. นางสาวปานฝัน  ปานจันดี
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีเหลือง
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วขาว
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายธรรมนูญ  เลิศสว่าง
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปิยพงษ์  พรหมประดิษฐ์
2. เด็กชายวิศวะ  กันหะบุตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ไขแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงนนท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์สมุทร
3. เด็กหญิงมาริษา  บุญทาทอง
4. เด็กหญิงมุธิตา  กาละเมฆ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงสกุล
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 1. นางสาวกชกร  ดารากรณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สมบูรณ์
3. นางสาววรรรณิดา  นาคเสน
4. นางสาววัชรี  สีสวาด
5. นายวุฒิศักดิ์  บุญทาทอง
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายชำนาญ  บุญปก
2. เด็กหญิงนฤมล  เปรื่องปราชญ์
3. เด็กหญิงวรภา  จันทะสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วบัวโฮม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำผง
 
1. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
2. นางรัตน์ดา  พรมทร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นายรุ่งโรจน์  พิมพ์สมโภชน์
2. นางสาววัชรา  สีสวาด
3. นางสาวศิรินภา  พิมพ์สมโภชน์
4. นางสาวอรุณรัตน์  ชรินทร์
5. นางสาวเจนจิรา  ด้วงพุมมา
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 17 1. นางสาวชนิดา  สุรินาม
2. นายณรงค์ศักดิ์  ลันดา
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายอภิสิทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชำนาญ  บุญปก
2. เด็กชายอภินันท์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรบุราณ
 
1. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 19 1. เด็กชายปฏิพล  นามวงศ์
2. เด็กหญิงวารี  ตราสิงห์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางนันท์นภัส  คำผง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณภัทร  รินทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  บรรลุ
3. เด็กชายวัชรพงศ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 7 1. นายธนาดล  บุญทาทอง
2. นายวิทวัส  พูลสุข
3. นางสาวอภิญญา  บัวโชติ
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรงกรด
2. เด็กหญิงรัตติยากร  คำบุ
3. เด็กหญิงสิริยากร  สระ
 
1. นางสาวกิตติยา  เหล่าหู้พงษ์พันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวพรวิไล  ใจแจ้ง
2. นางสาววิภาภรณ์  ชวนผดุง
3. นางสาวสุวรรณา  เมฆเลื่อม
 
1. นางสาวกิตติยา  เหล่าหู้พงษ์พันธ์
2. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุพลรัมย์
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  ทิพย์สมบัติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิ่มนึก
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวสุทธินันท์  ไมตรี
2. นางสาวอุไรพร  บรรลุ
3. นายเบญจรงค์  พรมโสภา
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะพันธ์  เห็นสว่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดี
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะชัย  พลขันธ์
2. เด็กชายนที  อินประเสริฐ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร