สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิติมน   หมั้นขัน
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวนิรัชฎาพร   พุทธเสน
2. นางสาวปานฝัน  ปานจันดี
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นายธรรมนูญ  เลิศสว่าง
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชำนาญ  บุญปก
2. เด็กชายอภินันท์  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรบุราณ
 
1. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์