สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุคะตะ
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงนนท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์สมุทร
3. เด็กหญิงมาริษา  บุญทาทอง
4. เด็กหญิงมุธิตา  กาละเมฆ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงสกุล
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายชำนาญ  บุญปก
2. เด็กหญิงนฤมล  เปรื่องปราชญ์
3. เด็กหญิงวรภา  จันทะสาร
4. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วบัวโฮม
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำผง
 
1. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
2. นางรัตน์ดา  พรมทร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 19 1. เด็กชายปฏิพล  นามวงศ์
2. เด็กหญิงวารี  ตราสิงห์
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางนันท์นภัส  คำผง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 7 1. นายธนาดล  บุญทาทอง
2. นายวิทวัส  พูลสุข
3. นางสาวอภิญญา  บัวโชติ
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์