สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงดวงนภา  เพชรฎา
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 14 1. นางสาวนรินทร์  ทองดีวงค์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีเหลือง
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 10 1. นางสาวกชกร  ดารากรณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สมบูรณ์
3. นางสาววรรรณิดา  นาคเสน
4. นางสาววัชรี  สีสวาด
5. นายวุฒิศักดิ์  บุญทาทอง
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นายรุ่งโรจน์  พิมพ์สมโภชน์
2. นางสาววัชรา  สีสวาด
3. นางสาวศิรินภา  พิมพ์สมโภชน์
4. นางสาวอรุณรัตน์  ชรินทร์
5. นางสาวเจนจิรา  ด้วงพุมมา
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 17 1. นางสาวชนิดา  สุรินาม
2. นายณรงค์ศักดิ์  ลันดา
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายอภิสิทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณภัทร  รินทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  บรรลุ
3. เด็กชายวัชรพงศ์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรงกรด
2. เด็กหญิงรัตติยากร  คำบุ
3. เด็กหญิงสิริยากร  สระ
 
1. นางสาวกิตติยา  เหล่าหู้พงษ์พันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวพรวิไล  ใจแจ้ง
2. นางสาววิภาภรณ์  ชวนผดุง
3. นางสาวสุวรรณา  เมฆเลื่อม
 
1. นางสาวกิตติยา  เหล่าหู้พงษ์พันธ์
2. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นางสาวสุทธินันท์  ไมตรี
2. นางสาวอุไรพร  บรรลุ
3. นายเบญจรงค์  พรมโสภา
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะพันธ์  เห็นสว่าง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดี
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะชัย  พลขันธ์
2. เด็กชายนที  อินประเสริฐ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร