สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 9 1. นางสาวฐิติมา  สินศิริ
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทิชากร  นิลพัฒน์
 
1. นายสิทธิรักษ์  นรสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดดำเนิน
 
1. นายสิทธิรักษ์  นรสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยบุญเรือง
 
1. นางทักษฺณา  อินทะพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  รุ่งคำ
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพนานันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสุวัฒน์  ภูหัวไร่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงอภิกขณา  โนนกลาง
3. เด็กหญิงอาภรณ์  ส่งเสริม
 
1. นายสุวัฒน์  ภูหัวไร่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรัชญาพร  อินทะพันธ์
2. นางสาวพนิดา  งอนสันเที๊ยะ
3. นางสาวมุทิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรณี  ศรีประทุม
2. เด็กหญิงยุราวรรณ  ขวัญทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวกัลยา  พิลาดี
2. นางสาวจิริษา  อ่ำทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา   บุญโกฏิ
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววริญญา   บุญน้อย
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเฟรือง
2. นางสาวอารียา  สะอาด
3. นางสาวโสระยา  พิมมาศ
 
1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  บุญโกฎิ
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายวีระชัย  เทพมณี
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิจติยาพร  กันเทพา
2. เด็กหญิงมยุรี  สะอาด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สะอาด
 
1. นางสาวสาณี   มนตรีวงค์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  แจ้งสีใส
2. นางสาวชลิตา  พานจันทร์
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเฟรือง
 
1. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 5 1. เด็กชายพลกฤต  เทศมาตร
2. เด็กชายระพี  จันทร์หอม
3. เด็กชายสุภาณฤทธิ์  ไชยวงค์
 
1. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรระเริญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.17 ทองแดง 4 1. นางสาวนราวรรณ  พานจันทร์
2. นางสาวปวีณา  พิมมาศ
3. นางสาวสุนิสา  รุ่งคำ
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส   ศรีระเริญ
2. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  โคตมา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนจุ้ม
3. เด็กหญิงวันวิสา  เภาศิริ
 
1. นางสาวเจนจิรา   ดวงสิน
2. นางสาวนริศรา  อินท์สาย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัทยา  ใจหาย
2. เด็กชายวีระภาพ  สุภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
2. นายสินชัย  สมาน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบัณฑิตา  เสน่หา
2. นางสาวพุธิตา  คนที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
2. นายสินชัย  สมาน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมวิลัย
2. เด็กชายนิรุฒ  ดีกลั่น
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.13 ทองแดง 5 1. เด็กชายมนต์ตระการ  แก้วมนตรี
2. เด็กชายมั่นคง  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูมรี
3. เด็กหญิงสุรีพร  บุญเฟรือง
4. เด็กหญิงอภิกขณา  โนนกลาง
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วธรรม
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นางขวัญใจ  ถาวรกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา  พิลาดี
2. นางสาวญาโนทัย  มุ่งมาตร
3. นางสาวนงนุช  บริบาล
4. นางสาวปราถนา  บุญเฟรือง
5. นางสาววริญญา  บุญน้อย
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นางขวัญใจ  ถาวรกุล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ฮาเวิร์ด
2. เด็กหญิงธนัชนันท์  พันธ์เพชร
3. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
4. เด็กหญิงภนิดา  ศรีดาชาติ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  จารัตน์
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นางขวัญใจ  ถาวรกุล
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  รุ่งคำ
2. นางสาวกาญจนา  เนียมจันทร์
3. นางสาวบัณฑิตา  เสน่หา
4. นางสาวมณฑิตา  คำนึก
5. นางสาวศศินา  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวขวัญใจ  ถาวรกุล
2. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิจติยาพร  กันเทพา
 
1. นายคณิศร  สินศิริ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพุธิตา  คนที
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.57 ทอง 13 1. เด็กชายนวพล  มูลดับ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นันทสิงห์
 
1. นายคณิศร  สินศิริ
2. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 10 1. นางสาวพรวิภา  รุ่งคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  คงเกิด
 
1. นายคณิศร  สินศิริ
2. นางขวัญใจ  ถาวรกุล
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  แสนเวียง
2. นางสาวกัญญารัตน์   บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงช่อลัดดา  สีดาพล
4. นางสาวธิดารัตน์  บุญชู
5. เด็กหญิงนิศาชล  ชาวสวน
6. เด็กหญิงพรทิพย์  แทนพันธ์
7. เด็กหญิงพัธรินทร์  เลิศศรี
8. นางสาวลัดดา  พิมมาศ
9. เด็กหญิงวนิดา  พรหมพล
10. นางสาวศศินา  ประเสริฐสิน
11. นายสมหมาย  อุปสุข
12. นางสาวสุธิดา  สร้อยจิตร
13. เด็กชายอัครพล  บุญยง
14. นางสาวอาภาพร  ไชยสุวรรณ
15. เด็กหญิงโสภา  บุญทร
 
1. นายเจริญชัย  พอสอน
2. นายแสน  นิลดำ
3. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
4. นางสาวเดือนเพ็ญ  มิลินทะ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรทิพา  สายจันทร์
2. นางสาวอรณี  บุตรศรี
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นายเจริญชัย  พอสอน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวจิรภัทร  จันทรแก้วสุข
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวกุสุมา  นิลพัฒน์
 
1. นายณัฐพล  ววณทอง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เพชรินทร์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมงคล  อาจเอี่ยม
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   สุขเกษม
2. เด็กชายพัสกร  โคตรดี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  มิลินทะ
2. นางรุจิราวรรณ  ประทุมวงทรัพย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชรพร  เขียวอ่อน
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ชูคำ
2. เด็กชายนนทชัย  นาดี
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  นิวาส
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพรัตน์  พานจันทร์
2. นายพรพงค์  บุญเฟรือง
3. นายสิทธิพงษ์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายเจริญชัย  พอสอน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมัยพร   สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐสม  บญเฟรือง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤติน  ปัญญาเหลือ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตธิวา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิเสก  วงชารี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพนานันต์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  แสนเวียง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัครพล  บุญยงค์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  ทองอินทร์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.55 เงิน 8 1. เด็กหญิงรจนา  สายจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวอาภาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญน้อย
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายจิรพงษ์  บุญน้อย
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐนิฏฐา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  สอาด
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองแย้ม
2. เด็กชายชัชวาล  พานจันทร์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญน้อย
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเฟรือง
5. เด็กหญิงประภัสสร  วาสะรัมย์
6. เด็กหญิงประภัสสร  โปแอ
7. เด็กหญิงปัทมาพร  บุญเฟรือง
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ถาระโท
9. เด็กหญิงสายฝน  สะอาด
10. เด็กหญิงเปรมกมล  มุ่งมงคล
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
3. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  สะอาด
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
3. นายชวัลวิทย์  พานจันทร์
4. นางสาวปาลิตา  หอมหวาน
5. นายมงคล  อาจเอี่ยม
6. นายมงคล  บุญเฟรือง
7. นายยอดธง  ทักษิณพิลา
8. นางสาวรวินันท์  คงพันธ์
9. นางสาววินิจทรา  สุขเจริญวัฒนา
10. นายศักดิ์ติพงษ์  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
3. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันวาพร  บุญเฟรือง
 
1. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเฟรือง
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายสินชัย  สมาน
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ปิ่นมาศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์อร่าม
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.44 เงิน 7 1. เด็กชายทศพร   สิทธิปัญญา
2. เด็กชายวรชาติ  ไผ่งาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัทมาพร  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงสายฝน  สะอาด
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำใบ
2. เด็กชายสุรยุทธ์  วงค์อร่าม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวปรารถนา   บุญเฟรือง
2. นางสาวอาทิตยา   แพงงาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงสมทรง  กองสุข
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจียวรัมย์
 
1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายวัฒนา   สมพงษ์
2. นางสาวอภิชญา   พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงประภัสสร  วาสะรัมย์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญเฟรือง
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณัฏฐชัย  วันคาร
2. นายยอดธง  ทักษิณพิล
3. นายเจษฎา  มีศรี
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นนะริน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคเพียร
3. เด็กหญิงประภัสสร  โปแอ
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชยากร  นาคนวล
2. นายธนาวุฒิ  สะอาด
3. นายสุรชัย  ไชยทอง
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทศมาตร
2. เด็กหญิงวิจิตรา   สอดแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิไลพร  บุญเฟรือง
5. เด็กหญิงสุนันท์  มโนรา
6. เด็กหญิงอรัญญา  บุญลา
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นางสาวชัชนันท์   เนียมจันทร์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงยุราวรรณ  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงอภัสรา  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นพวงศิริ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
2. นางวันนา  อายุวงษ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  คำหมื่น
2. นายอนุรักษ์  เทศกูล
3. นางสาวโสรยา  พานจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
2. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรณี  ศรีประทุม
2. เด็กหญิงทิพประภาพร  พานจันทร์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เวียงคำ
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ละภัส  ศรีระเริญ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรภา  ทองเรือง
2. นางสาวอัณศยา  เกิดกล้า
3. นางสาวเกวลิน  พิมมาศ
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดี
3. เด็กหญิงอรยา  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวสาณี   มนตรีวงค์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑิตา  คำนึก
2. นางสาวอรทัย  ไสว
3. นางสาวอัจจิมา  พานจันทร์
 
1. นางสาวสาณี   มนตรีวงค์
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรามล  คำโท
 
1. นางรุจิลาวรรณ  ประทุมวงทรัพย์