สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิจติยาพร  กันเทพา
2. เด็กหญิงมยุรี  สะอาด
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สะอาด
 
1. นางสาวสาณี   มนตรีวงค์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  แจ้งสีใส
2. นางสาวชลิตา  พานจันทร์
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเฟรือง
 
1. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เอี่ยมวิลัย
2. เด็กชายนิรุฒ  ดีกลั่น
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นนะริน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคเพียร
3. เด็กหญิงประภัสสร  โปแอ
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว