สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทิชากร  นิลพัฒน์
 
1. นายสิทธิรักษ์  นรสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงอภิกขณา  โนนกลาง
3. เด็กหญิงอาภรณ์  ส่งเสริม
 
1. นายสุวัฒน์  ภูหัวไร่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวกัลยา  พิลาดี
2. นางสาวจิริษา  อ่ำทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชิดชนก  บุญโกฎิ
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67.17 ทองแดง 4 1. นางสาวนราวรรณ  พานจันทร์
2. นางสาวปวีณา  พิมมาศ
3. นางสาวสุนิสา  รุ่งคำ
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส   ศรีระเริญ
2. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.13 ทองแดง 5 1. เด็กชายมนต์ตระการ  แก้วมนตรี
2. เด็กชายมั่นคง  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรทิพา  สายจันทร์
2. นางสาวอรณี  บุตรศรี
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นายเจริญชัย  พอสอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวพัชรพร  เขียวอ่อน
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตธิวา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เกิดกล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเฟรือง
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายสินชัย  สมาน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำใบ
2. เด็กชายสุรยุทธ์  วงค์อร่าม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวปรารถนา   บุญเฟรือง
2. นางสาวอาทิตยา   แพงงาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ