สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดดำเนิน
 
1. นายสิทธิรักษ์  นรสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยบุญเรือง
 
1. นางทักษฺณา  อินทะพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพนานันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสุวัฒน์  ภูหัวไร่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรัชญาพร  อินทะพันธ์
2. นางสาวพนิดา  งอนสันเที๊ยะ
3. นางสาวมุทิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรณี  ศรีประทุม
2. เด็กหญิงยุราวรรณ  ขวัญทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา   บุญโกฏิ
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายวีระชัย  เทพมณี
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 5 1. เด็กชายพลกฤต  เทศมาตร
2. เด็กชายระพี  จันทร์หอม
3. เด็กชายสุภาณฤทธิ์  ไชยวงค์
 
1. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรระเริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวจิรภัทร  จันทรแก้วสุข
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวกุสุมา  นิลพัฒน์
 
1. นายณัฐพล  ววณทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เพชรินทร์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐสม  บญเฟรือง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิเสก  วงชารี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.55 เงิน 8 1. เด็กหญิงรจนา  สายจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญน้อย
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายจิรพงษ์  บุญน้อย
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐนิฏฐา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงธันวาพร  บุญเฟรือง
 
1. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ปิ่นมาศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์อร่าม
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.44 เงิน 7 1. เด็กชายทศพร   สิทธิปัญญา
2. เด็กชายวรชาติ  ไผ่งาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายวัฒนา   สมพงษ์
2. นางสาวอภิชญา   พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงประภัสสร  วาสะรัมย์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญเฟรือง
 
1. นายสินชัย  สมาน
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดี
3. เด็กหญิงอรยา  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
2. นางสาวสาณี   มนตรีวงค์