สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 9 1. นางสาวฐิติมา  สินศิริ
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  รุ่งคำ
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  บุญเฟรือง
2. นางสาวอารียา  สะอาด
3. นางสาวโสระยา  พิมมาศ
 
1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  โคตมา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนจุ้ม
3. เด็กหญิงวันวิสา  เภาศิริ
 
1. นางสาวเจนจิรา   ดวงสิน
2. นางสาวนริศรา  อินท์สาย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.57 ทอง 13 1. เด็กชายนวพล  มูลดับ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นันทสิงห์
 
1. นายคณิศร  สินศิริ
2. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 10 1. นางสาวพรวิภา  รุ่งคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  คงเกิด
 
1. นายคณิศร  สินศิริ
2. นางขวัญใจ  ถาวรกุล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  แสนเวียง
2. นางสาวกัญญารัตน์   บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงช่อลัดดา  สีดาพล
4. นางสาวธิดารัตน์  บุญชู
5. เด็กหญิงนิศาชล  ชาวสวน
6. เด็กหญิงพรทิพย์  แทนพันธ์
7. เด็กหญิงพัธรินทร์  เลิศศรี
8. นางสาวลัดดา  พิมมาศ
9. เด็กหญิงวนิดา  พรหมพล
10. นางสาวศศินา  ประเสริฐสิน
11. นายสมหมาย  อุปสุข
12. นางสาวสุธิดา  สร้อยจิตร
13. เด็กชายอัครพล  บุญยง
14. นางสาวอาภาพร  ไชยสุวรรณ
15. เด็กหญิงโสภา  บุญทร
 
1. นายเจริญชัย  พอสอน
2. นายแสน  นิลดำ
3. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
4. นางสาวเดือนเพ็ญ  มิลินทะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   สุขเกษม
2. เด็กชายพัสกร  โคตรดี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  มิลินทะ
2. นางรุจิราวรรณ  ประทุมวงทรัพย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ชูคำ
2. เด็กชายนนทชัย  นาดี
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  นิวาส
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมัยพร   สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤติน  ปัญญาเหลือ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพนานันต์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  แสนเวียง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  ทองอินทร์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 4 1. นางสาวอาภาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวอารียา  สอาด
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  ทองแย้ม
2. เด็กชายชัชวาล  พานจันทร์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญน้อย
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเฟรือง
5. เด็กหญิงประภัสสร  วาสะรัมย์
6. เด็กหญิงประภัสสร  โปแอ
7. เด็กหญิงปัทมาพร  บุญเฟรือง
8. เด็กชายศุภวิชญ์  ถาระโท
9. เด็กหญิงสายฝน  สะอาด
10. เด็กหญิงเปรมกมล  มุ่งมงคล
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
3. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  สะอาด
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
3. นายชวัลวิทย์  พานจันทร์
4. นางสาวปาลิตา  หอมหวาน
5. นายมงคล  อาจเอี่ยม
6. นายมงคล  บุญเฟรือง
7. นายยอดธง  ทักษิณพิลา
8. นางสาวรวินันท์  คงพันธ์
9. นางสาววินิจทรา  สุขเจริญวัฒนา
10. นายศักดิ์ติพงษ์  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
3. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทศมาตร
2. เด็กหญิงวิจิตรา   สอดแก้ว
3. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสุวรรณ
4. เด็กหญิงวิไลพร  บุญเฟรือง
5. เด็กหญิงสุนันท์  มโนรา
6. เด็กหญิงอรัญญา  บุญลา
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นางสาวชัชนันท์   เนียมจันทร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงยุราวรรณ  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงอภัสรา  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นพวงศิริ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
2. นางวันนา  อายุวงษ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  คำหมื่น
2. นายอนุรักษ์  เทศกูล
3. นางสาวโสรยา  พานจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
2. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรณี  ศรีประทุม
2. เด็กหญิงทิพประภาพร  พานจันทร์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เวียงคำ
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ละภัส  ศรีระเริญ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรภา  ทองเรือง
2. นางสาวอัณศยา  เกิดกล้า
3. นางสาวเกวลิน  พิมมาศ
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑิตา  คำนึก
2. นางสาวอรทัย  ไสว
3. นางสาวอัจจิมา  พานจันทร์
 
1. นางสาวสาณี   มนตรีวงค์
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรามล  คำโท
 
1. นางรุจิลาวรรณ  ประทุมวงทรัพย์