สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 23 1. เด็กหญิงนาตยา  โถคำนาม
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะเส
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตรีนภา  เหล็กเพชร
 
1. นายกิตพล  ศรีเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปาณิศา  คำวีระ
 
1. นายกิตพล  ศรีเลิศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรนิดา  ดวงบุผา
2. เด็กชายเจษฏาภรณ์  บุญเสนอ
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธราเทพ  พลขันธ์
2. เด็กชายปริญญา  สาวันดี
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กันยา
2. เด็กชายชลธี  เถาว์พรม
3. เด็กชายณัฐกิจต์  วงชา
4. เด็กชายทนงศักดิ์  กงแก้ว
5. เด็กชายนันทกานต์  ชำนาญปืน
6. เด็กชายปิยวัฒน์  นามสิน
7. เด็กหญิงพนิดา  สามสี
8. เด็กชายภูวนัย  กงแก้ว
9. เด็กหญิงวริศรา  สุตันตั้งใจ
10. เด็กชายวิชาญ  แม่นทอง
11. เด็กชายวีรยุทธ  กาภักดี
12. เด็กหญิงศิรินันท์  สังฆะมาตย์
13. เด็กชายสังคม  วงละกุล
14. เด็กหญิงสิริขวัญ  จันสมุทร์
15. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ไชยทา
 
1. นายอภิชาติ  ผาอิดดี
2. นายอัครพล  ภูพวก
3. นายธีรวัฒน์  เจริญศิลป์
4. นายกิตพล  ศรีเลิศ
5. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.57 เงิน 25 1. เด็กชายวุฒิไกร  ผิวขาว
2. เด็กหญิงเขมิกา  เหรียญทอง
 
1. นางสาวสุมาลี  คงคา
2. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญเสนอ
2. เด็กหญิงชลดา  โถเมือง
3. เด็กหญิงดุจญาดา  เกตุพิมลเดชา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สามสี
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  สารการ
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  วรชินา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีลาเพชร
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  สมัครการนา
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  สายโน
10. เด็กหญิงศิริภา  สูงสง่า
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทัดเทียม
12. เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล
13. เด็กหญิงอาทิตยา  นามเจริญ
14. เด็กหญิงเมวิกา  บุญลา
15. เด็กหญิงโศภิษฐา  บุญอุ้ย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
3. นางสาวสุมาลี  คงคา
4. นายเสรี  เงานอ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงปรินดา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ใต้ชมภู
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพิน  แท่นงาม
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วิทศิริ
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรมพร  ปิ่นทุมา
2. เด็กหญิงเกวลิน  เรืองรุ่ง
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายเสรี  เงานอ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อรนนท์
2. เด็กชายอนุพงษ์  สุรากีล
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  พงษ์สะเดา
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายธีรวัฒน์  เจริญศิลป์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 9 1. เด็กชายเอกรัฐ  เพ็งสุข
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชนะ
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิฐกร  สิมมา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โทวาด
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมธาวี  สืบสา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิธร  โพธา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.71 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาสุข
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กันทอง
3. เด็กชายณัฐพล  หนุนวงค์
4. เด็กหญิงบัวสอน  พันคำภา
5. เด็กชายปรเมศร์  ศิรินัย
6. เด็กหญิงรจนา  สุขวงค์
7. เด็กหญิงรัตนาพร  หาลาภ
8. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์เจริญ
9. เด็กหญิงอังคณา  ลือลาภ
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สนิท
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นางสุภารัตน์  วงค์ใหญ่
3. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนตวาล
2. เด็กหญิงสัจามาศ  พงษ์สะเดา
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองทวี
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 17 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  คำศรี
3. เด็กชายวุฒิชัย  นครศรี
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายอัครพล  ภูพวก
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  กัณหา
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงงา
3. เด็กหญิงปณิดา  ประชาราษฏร์
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายอัครพล  ภูพวก
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสนาพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะเส
3. เด็กหญิงสิดารัตน์  ศิรินัย
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นายเสรี  เงานอ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  นวลอ่อน
2. เด็กหญิงพรณิชา  พาราศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวศรี
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  แข่งขัน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชนะชัย
3. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  มาลา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  วงศ์สุพรรณ
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์  สายเสน
3. เด็กหญิงสุพรรณี  สาตสิน
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรวิชัย
2. เด็กหญิงศิริโฉม  อุตทะวงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองสุ
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายศฎายุ  เอ็นดู
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรประวัติ  ยกยอ
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย