สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปาณิศา  คำวีระ
 
1. นายกิตพล  ศรีเลิศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ใต้ชมภู
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วิทศิริ
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนตวาล
2. เด็กหญิงสัจามาศ  พงษ์สะเดา
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองทวี
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสนาพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะเส
3. เด็กหญิงสิดารัตน์  ศิรินัย
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นายเสรี  เงานอ