สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 23 1. เด็กหญิงนาตยา  โถคำนาม
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.57 เงิน 25 1. เด็กชายวุฒิไกร  ผิวขาว
2. เด็กหญิงเขมิกา  เหรียญทอง
 
1. นางสาวสุมาลี  คงคา
2. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญเสนอ
2. เด็กหญิงชลดา  โถเมือง
3. เด็กหญิงดุจญาดา  เกตุพิมลเดชา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สามสี
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  สารการ
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  วรชินา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีลาเพชร
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  สมัครการนา
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  สายโน
10. เด็กหญิงศิริภา  สูงสง่า
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทัดเทียม
12. เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล
13. เด็กหญิงอาทิตยา  นามเจริญ
14. เด็กหญิงเมวิกา  บุญลา
15. เด็กหญิงโศภิษฐา  บุญอุ้ย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
3. นางสาวสุมาลี  คงคา
4. นายเสรี  เงานอ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพิน  แท่นงาม
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 9 1. เด็กชายเอกรัฐ  เพ็งสุข
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 18 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชนะ
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิธร  โพธา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 17 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  คำศรี
3. เด็กชายวุฒิชัย  นครศรี
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายอัครพล  ภูพวก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  แข่งขัน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชนะชัย
3. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  มาลา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายศฎายุ  เอ็นดู
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย