สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กันยา
2. เด็กชายชลธี  เถาว์พรม
3. เด็กชายณัฐกิจต์  วงชา
4. เด็กชายทนงศักดิ์  กงแก้ว
5. เด็กชายนันทกานต์  ชำนาญปืน
6. เด็กชายปิยวัฒน์  นามสิน
7. เด็กหญิงพนิดา  สามสี
8. เด็กชายภูวนัย  กงแก้ว
9. เด็กหญิงวริศรา  สุตันตั้งใจ
10. เด็กชายวิชาญ  แม่นทอง
11. เด็กชายวีรยุทธ  กาภักดี
12. เด็กหญิงศิรินันท์  สังฆะมาตย์
13. เด็กชายสังคม  วงละกุล
14. เด็กหญิงสิริขวัญ  จันสมุทร์
15. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ไชยทา
 
1. นายอภิชาติ  ผาอิดดี
2. นายอัครพล  ภูพวก
3. นายธีรวัฒน์  เจริญศิลป์
4. นายกิตพล  ศรีเลิศ
5. นางสาวหทัยรัตน์  สุขพะนัด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรมพร  ปิ่นทุมา
2. เด็กหญิงเกวลิน  เรืองรุ่ง
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายเสรี  เงานอ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อรนนท์
2. เด็กชายอนุพงษ์  สุรากีล
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  พงษ์สะเดา
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นายธีรวัฒน์  เจริญศิลป์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิฐกร  สิมมา
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  โทวาด
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.71 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาสุข
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กันทอง
3. เด็กชายณัฐพล  หนุนวงค์
4. เด็กหญิงบัวสอน  พันคำภา
5. เด็กชายปรเมศร์  ศิรินัย
6. เด็กหญิงรจนา  สุขวงค์
7. เด็กหญิงรัตนาพร  หาลาภ
8. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์เจริญ
9. เด็กหญิงอังคณา  ลือลาภ
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สนิท
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย
2. นางสุภารัตน์  วงค์ใหญ่
3. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  วงศ์สุพรรณ
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์  สายเสน
3. เด็กหญิงสุพรรณี  สาตสิน
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรวิชัย
2. เด็กหญิงศิริโฉม  อุตทะวงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองสุ
 
1. นางสุภารัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจิราภรณ์  แผลงงาม
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรประวัติ  ยกยอ
 
1. นางทำนอง  สุดาชัย