สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรชร  พิมพ์ศร
 
1. นายสิทธิชัย  ตะเคียนเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวชนิสรา  ติงสะ
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสาวิตรี  พุฒเคน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สายกลิ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปนัดดา  ปรือปรัก
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกนกภรณ์  แช่สระ
2. นางสาวษาลิณี   แก่นเงิน
3. นางสาวสุพัฒตรา  ขันธรัตน์
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรัตน์  หนาแน่น
2. เด็กหญิงศิรินทร์พร   ผักไหม
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  เถรวงศ์แก้ว
2. นางสาวประภัสสร  สุดดี
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุปราณี   พรมชื่น
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวพรพิมล  กิมหวล
 
1. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัณยภัทร  แย้มสง่า
2. เด็กชายเมธา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกิตติ์  เทียนทอง
2. นายธนากร  โสภาลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสหรัฐ  พรหมดี
 
1. นายวิศวะ  มะโนเครื่อง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายวัชรพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.83 เงิน 7 1. นางสาวฐิติวรรณ  วายลม
 
1. นายนงค์  ทองมนต์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.57 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภาจะโถ
2. เด็กหญิงอภัสรา  น้ำคำ
 
1. นางสาววานิจ  ตาทอง
2. นายนงค์  ทองมนต์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นางสาวปดิวรัตน์  สมคณะ
2. นายอภิสิทธิ์  คันศร
 
1. นางสาววานิจ  ตาทอง
2. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันธิดา  ผ่องโสภา
2. เด็กหญิงนริสา  สัตยารังสรรค์
 
1. นางสาวกนกกญจน์  พลคำ
2. นางฉวี  กลิ่นไธสง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  เลื่อนฤทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ดวงปาโครต
 
1. นางฉวี  กลิ่นไธสง
2. นางสาวกนกกญจน์  พลคำ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วบริบัติ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แก้ววงษา
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรพรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวรพีพรรณ  แสวงวงศ์
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวอลิษา  กระสังข์
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ปรือปรัก
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้นลา
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 1. นางสาวธารารัตน์  ธุมา
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ตองอบ
2. เด็กชายกลองสิน  ฝองทอง
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรศรี
4. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  บุญเมือง
5. เด็กชายก้อง  ศาลางาม
6. เด็กหญิงจตุพร  บุพศิริ
7. เด็กหญิงจริยา  ใจธรรม
8. เด็กหญิงจีรนันท์  สวยงาม
9. เด็กหญิงชลธิชา  พวงจำปา
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริชนะ
11. เด็กหญิงณัฐรุจา  ฝอยทอง
12. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุขเฉลิมศรี
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลินลาด
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิมพ์จันทร์
15. เด็กหญิงนิตติยา  ยอดจักร
16. เด็กชายประมวลชัย  ประเชิญ
17. เด็กหญิงพรนภา  ทองแดง
18. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ธีระเลิศเกียรติ์
19. เด็กหญิงพิยะดา  ศิริอิม
20. เด็กหญิงมะลิ  พงษ์วัน
21. เด็กชายสุขสันต์  สืบโคตร
22. เด็กหญิงสุพรรษา   มงคลนำ
23. เด็กหญิงสุภารัตน์  มะโนชาติ
24. เด็กหญิงสุมาลี  ทองเพชร
25. เด็กหญิงสุวิษา  พงละคร
26. เด็กหญิงอรัญญา  พลแก้ว
27. เด็กหญิงอริยา  มานุรัมย์
28. เด็กหญิงอังวรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายชูศักดิ์  มะปรางค์
2. นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว
3. นายศรีเรือน  พุทธรักษ์
4. นายถาวร  ณัฎฐภัทรเตชาธร
5. นางฉวี  กลิ่นไธสง
6. นางณัชชา  อ่อนหวาน
7. นางสาววานิจ  ตาทอง
8. นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉวีวรรณ  กุมวิจิตร
2. นางสาวปริศนา  ไตรศรี
3. นางสาวพัสตราภรณ์  ธรรมชาติ
4. นางสาวสมศรี  ชูเชื้อ
5. นางสาวสิรินทร  ผลแสง
 
1. นางสาวณฐกร  สมต้น
2. นางสาวรัตนา  จันทำ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลภักดี
2. เด็กหญิงนิติยา  พลเเก้ว
3. เด็กหญิงสุภัทชา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายสิทธิชัย  ตะเคียนเกลี้ยง
2. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.3 ทอง 6 1. นางสาวมุกรดา  เสียงดี
2. นางสาวสมฤทัย  บุตะเคียน
3. นางสาวสุภาพร  สุดดี
 
1. นางสาวนุจรี  แก้วบริบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์  สายกลิ่น
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  สัยเทียะ
2. นางสาวสุธิตา  กิ่งมา
3. นางสาวเกศกนก  บุญขวาง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สายกลิ่น
2. นางสาวนุจรี  แก้วบริบัติ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  นนทะสร
2. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายจิรเดช   จันทร์ถา
2. เด็กหญิงนริสร    สัตยารังสรรค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นายประเสริฐ   ศรีสุขอัยการ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายสุริยุทธ    เรียมทอง
2. นายอัฐวิล   นันทะสิงห์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นายประเสริฐ   ศรีสุขอัยการ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวประไพ  พิมานแพง
2. นางสาวสุวรรณา  ตองอบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นางสาวเกศินี  อาจอินทร์
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ยอดตะพงษ์
2. เด็กชายวายุ  สาลินี
3. เด็กชายเด่นชัย  จันครา
 
1. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยากร  สิงห์ซอม
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ไตรรัตน์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทำบุญ
 
1. นางอภิศรา  เย็นสุข
2. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คูณศรี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชชู
3. เด็กชายวรวิทย์  จันถา
 
1. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  หลักม่วง
2. เด็กชายนิตติยา   จุลทรรศน์
3. เด็กหญิงพิยะดา  สาสุข
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นายประเสริฐ   ศรีสุขอัยการ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวปิยะรัตน์   ตะเคียนราม
2. นางสาววราลักษณ์    สีดา
3. นางสาวสุภาพร  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรมี   ศรีคำวรรณ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทองเลิศ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สีแดด
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจันทนา   พรมศิริ
2. นางสาวพชร  นันทพงศ์
3. นายอิสระพงษ์  มีทองเหลา
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน