สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  เถรวงศ์แก้ว
2. นางสาวประภัสสร  สุดดี
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวพรพิมล  กิมหวล
 
1. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายวัชรพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  เลื่อนฤทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ดวงปาโครต
 
1. นางฉวี  กลิ่นไธสง
2. นางสาวกนกกญจน์  พลคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวประไพ  พิมานแพง
2. นางสาวสุวรรณา  ตองอบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นางสาวเกศินี  อาจอินทร์