สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสาวิตรี  พุฒเคน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สายกลิ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุปราณี   พรมชื่น
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.83 เงิน 7 1. นางสาวฐิติวรรณ  วายลม
 
1. นายนงค์  ทองมนต์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันธิดา  ผ่องโสภา
2. เด็กหญิงนริสา  สัตยารังสรรค์
 
1. นางสาวกนกกญจน์  พลคำ
2. นางฉวี  กลิ่นไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวอลิษา  กระสังข์
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 1. นางสาวธารารัตน์  ธุมา
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
7 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉวีวรรณ  กุมวิจิตร
2. นางสาวปริศนา  ไตรศรี
3. นางสาวพัสตราภรณ์  ธรรมชาติ
4. นางสาวสมศรี  ชูเชื้อ
5. นางสาวสิรินทร  ผลแสง
 
1. นางสาวณฐกร  สมต้น
2. นางสาวรัตนา  จันทำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายจิรเดช   จันทร์ถา
2. เด็กหญิงนริสร    สัตยารังสรรค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นายประเสริฐ   ศรีสุขอัยการ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คูณศรี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชชู
3. เด็กชายวรวิทย์  จันถา
 
1. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรมี   ศรีคำวรรณ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทองเลิศ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สีแดด
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน