สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรชร  พิมพ์ศร
 
1. นายสิทธิชัย  ตะเคียนเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวชนิสรา  ติงสะ
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรัตน์  หนาแน่น
2. เด็กหญิงศิรินทร์พร   ผักไหม
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัณยภัทร  แย้มสง่า
2. เด็กชายเมธา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกิตติ์  เทียนทอง
2. นายธนากร  โสภาลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.57 ทอง 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภาจะโถ
2. เด็กหญิงอภัสรา  น้ำคำ
 
1. นางสาววานิจ  ตาทอง
2. นายนงค์  ทองมนต์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 1. นางสาวปดิวรัตน์  สมคณะ
2. นายอภิสิทธิ์  คันศร
 
1. นางสาววานิจ  ตาทอง
2. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วบริบัติ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  แก้ววงษา
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรพรรณ  เพชรแก้ว
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวรพีพรรณ  แสวงวงศ์
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  ปรือปรัก
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้นลา
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลภักดี
2. เด็กหญิงนิติยา  พลเเก้ว
3. เด็กหญิงสุภัทชา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายสิทธิชัย  ตะเคียนเกลี้ยง
2. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.3 ทอง 6 1. นางสาวมุกรดา  เสียงดี
2. นางสาวสมฤทัย  บุตะเคียน
3. นางสาวสุภาพร  สุดดี
 
1. นางสาวนุจรี  แก้วบริบัติ
2. นายสิทธิศักดิ์  สายกลิ่น
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  สัยเทียะ
2. นางสาวสุธิตา  กิ่งมา
3. นางสาวเกศกนก  บุญขวาง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สายกลิ่น
2. นางสาวนุจรี  แก้วบริบัติ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  นนทะสร
2. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายสุริยุทธ    เรียมทอง
2. นายอัฐวิล   นันทะสิงห์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน
2. นายประเสริฐ   ศรีสุขอัยการ
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ยอดตะพงษ์
2. เด็กชายวายุ  สาลินี
3. เด็กชายเด่นชัย  จันครา
 
1. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยากร  สิงห์ซอม
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ไตรรัตน์
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทำบุญ
 
1. นางอภิศรา  เย็นสุข
2. นายธีรศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  หลักม่วง
2. เด็กชายนิตติยา   จุลทรรศน์
3. เด็กหญิงพิยะดา  สาสุข
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นายประเสริฐ   ศรีสุขอัยการ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวปิยะรัตน์   ตะเคียนราม
2. นางสาววราลักษณ์    สีดา
3. นางสาวสุภาพร  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจันทนา   พรมศิริ
2. นางสาวพชร  นันทพงศ์
3. นายอิสระพงษ์  มีทองเหลา
 
1. นางสาวภัคภร  รัตนพันธ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน