สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 12 1. นายพุฒพงศ์  กุลศิริ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ณ พัทลุง
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวดอกอ้อ  ไชยพล
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัญมณี  จำเริญ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชราพา  ศรเพชร
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทวีวรรณ  สีฟ้า
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวละอองดาว  ศิรินัย
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริตา  รักบรรจง
2. เด็กหญิงสุนิสา  เมาลีชาติ
3. เด็กหญิงอรทัย  สมอาษา
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวดวงพร  เพิ่มสุข
2. นางสาวละอองดาว  ศิรินัย
3. นางสาววิจิตรา  สัจจะธง
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ยศศิริ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยอดคำมี
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวลินดา  วงศ์จินดา
2. นางสาววาสนา  วารินทร์
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิยดา  คำภิพัฒน์
 
1. นางสาวสุลิตรา  ทรงกรด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวรจนา  มากมูล
 
1. นางจิรฐา  แก้วนอก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามโคตร
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ศรีบุรี
 
1. นางสาวสุลิตรา  ทรงกรด
2. นางสาวนิรมล  ศรีชารู
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุนันทา  สีทองทุม
 
1. นางสาวรัตนดา  บัวต้น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายรังสรรค์  จันทร์ลาพันธ์
 
1. นายเกรียงไกร  เหล่าหู้พงษ์พันธ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรรณ  กิ่งทอง
2. นางสาวภัททรา   เมืองจันทร์
3. นางสาวสุธิดา   คำโสภา
 
1. นายศิริพงศ์  แสงทอง
2. นางสาววราพร  สอนยศ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  เสริมรส
3. นางสาวอรอุมา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางลำเพา  ปัดป้อง
2. นายศิริพงศ์  แสงทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชา  พื้นพรม
2. นางสาวนริสรา  วงค์ใหญ่
3. นางสาวมัสรินญา   คำอุดม
 
1. นางสาววราพร  สอนยศ
2. นายศิริพงษ์  แสงทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์พรัตน์  สนสวัสดิ์
2. เด็กชายเดชดนัย  สาระโพธิ์
 
1. นายวิชัย  ทองมาก
2. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมชาย  ดอกไธสง
2. นายไชยยันต์  ภูน้ำทอง
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
2. นายวิชัย  ทองมาก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัตรพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐมล  นวลแย้ม
3. เด็กหญิงพรรณกร  แสงทอง
4. เด็กหญิงหฤทัย  สาลีพันธ์
5. เด็กหญิงอรทัย  แจบไธสง
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
2. นางจิรฐา  แก้วนอก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตนา  นันทะบรรณ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กันยาวงค์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ละเลิศ
4. เด็กหญิงวรรณภา  งามสุด
5. เด็กหญิงสุภัทตรา  ชนะพล
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
2. นางเบญจมาศ  รังนา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิตรนารี  พิมศรี
2. นายชาติศิริ  ทบสี
3. นางสาวทิวาวรรณ  กิ่งแก้ว
4. นายภานุวิชญ์  นาเมืองรักษ์
5. นางสาววราพันธ์  โพธิ์คำ
 
1. นายสุขสม  ด้วงชำนาญ
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชนี  สืบสา
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  คำแสนราช
 
1. นางเบญจมาศ  รังนา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.14 ทอง 10 1. เด็กชายทนันท์ชัย  บุรัสการ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยขันตรี
 
1. นางเบญจมาศ  รังนา
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง 5 1. นายณัฐพล  วงค์บุตร
2. นางสาวสุพัตรา  ทองปลิว
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
2. นางเบญจมาศ  รังนา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิกุล  มานพ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ไกรงาม
 
1. นายกัมพล  เส้นสุข
2. นายวัฒนา  ทองสง่า
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายธนชัย  ชินวงศ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สีสูงเนิน
 
1. นายบุญคำ้  กินรา
2. นายวสันต์  ประทุม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วมะ
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวโสภา  วันศรี
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวิทวัส  บุตรดาวงศื
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายพีระพีร์  แก้วประภา
 
1. นายสม  วุฒิพลไชย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันคำเข้ม
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกาญจนา  สาวันดี
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิมลรักษ์  แก้วมะ
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวอรพรรณ  สันทาลุนัย
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงมะลิ  สิงคราช
2. เด็กหญิงศศินา  ศิริคำ
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชินวัฒน์  สีโทน
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุรักษ์  เมืองอินทร์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลังกาวงษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทองรส
3. เด็กชายวรรักษ์  โบงนอก
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมารุต  จันทร
2. นายสุจินดา  ยินธนานนท์
3. นางสาวอินทิรา  จันทวงษ์
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฏพล  นิตยวัน
 
1. นายอำนวยพร   ปราบเสียง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิตา  สะสีสังข์
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิรินันท์  พันธ์พูน
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  จิตรมั่น
 
1. นางสาวสุพรรษา  สมพงษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  กันทะเป็ง
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีพร  แก้วประภา
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปรมวดี  พาโยพัด
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันเฉลิม  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจิตรา  สิงห์สาวแห
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 4 1. นางสาวฝันดี  กาหาวงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพิไลย  พรมโลก
2. เด็กหญิงสุดาพร  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงสุริพร  สาบุตร
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายจารุวัตร  หงษ์สา
2. นางสาวธิดาวรรณ  กาหาวงค์
3. นางสาวอาทิตยา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รักเกียรติยศ
2. เด็กหญิงไพลิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรเดช  แสนเดช
2. เด็กชายบัญชา  อ้วนเสมอ
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวพรสุดา  ก้านเกตุ
2. นางสาวอรัญญา  อ้อยบำรุง
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.11 ทอง 5 1. เด็กชายรัชชานนท์  แจ่มเชื้อ
2. เด็กชายวรินทร์  ภูจิตต์ทอง
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวกาญจนา  สิมพันธ์
2. นางสาวสุพรรษา   สังข์ภักดี
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายประกาศิต  สัมฤทธิ์
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  มีศรี
2. นางสาวน้ำหวาน  ใจเที่ยว
3. นางสาวอรวรรณ  ประสงค์
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วันศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสดามรรค
3. เด็กหญิงธัญวลัย  ประถมพันธ์
4. เด็กหญิงรุจจิรา  วงศ์ฮาม
5. เด็กหญิงสิรินยา  จิตอ่อน
6. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยมีแรง
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
2. นางสาวนิรมล  ศรีชารู
3. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักษาวงษ์
2. นางสาวพนิดา  พิมชัย
3. นางสาวพิจิตรา  ลิลาจันทร์
4. นางสาววนิดา  บุญทศ
5. นางสาวศุภรัตน์  เจริญทัศน์
6. นางสาวสิริลักษณ์  เหมือนมาตย์
 
1. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
2. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
3. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ตาดำ
2. เด็กหญิงนฤมน   จิตจันทร์
3. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์เศษ
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิมาทอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โชติโหมด
3. เด็กหญิงสุนาฎตยา  คำราช
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันธิมา  ทมไพร
2. นางสาวปิยะดา  จันทรชน
3. นางสาวอรัญญา  ฤทธิภักดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  ลีลาน้อย
2. เด็กหญิงวรรณรดา  ว่องไว
3. เด็กหญิงสริตา  มากมูล
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  สติปัญ
2. นางสาวสุกันยา  โสดามรรค
3. นางสาวไพรินทร์  ศรีด้วง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์