สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ณ พัทลุง
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวดอกอ้อ  ไชยพล
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชราพา  ศรเพชร
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทวีวรรณ  สีฟ้า
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 1. นางสาวดวงพร  เพิ่มสุข
2. นางสาวละอองดาว  ศิรินัย
3. นางสาววิจิตรา  สัจจะธง
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ยศศิริ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ยอดคำมี
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวลินดา  วงศ์จินดา
2. นางสาววาสนา  วารินทร์
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวรจนา  มากมูล
 
1. นางจิรฐา  แก้วนอก
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุนันทา  สีทองทุม
 
1. นางสาวรัตนดา  บัวต้น
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายรังสรรค์  จันทร์ลาพันธ์
 
1. นายเกรียงไกร  เหล่าหู้พงษ์พันธ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายธนชัย  ชินวงศ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สีสูงเนิน
 
1. นายบุญคำ้  กินรา
2. นายวสันต์  ประทุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวโสภา  วันศรี
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายพีระพีร์  แก้วประภา
 
1. นายสม  วุฒิพลไชย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันคำเข้ม
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รักเกียรติยศ
2. เด็กหญิงไพลิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวกาญจนา  สิมพันธ์
2. นางสาวสุพรรษา   สังข์ภักดี
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายประกาศิต  สัมฤทธิ์
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ