สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัญมณี  จำเริญ
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิยดา  คำภิพัฒน์
 
1. นางสาวสุลิตรา  ทรงกรด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรรณ  กิ่งทอง
2. นางสาวภัททรา   เมืองจันทร์
3. นางสาวสุธิดา   คำโสภา
 
1. นายศิริพงศ์  แสงทอง
2. นางสาววราพร  สอนยศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  เสริมรส
3. นางสาวอรอุมา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางลำเพา  ปัดป้อง
2. นายศิริพงศ์  แสงทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตนา  นันทะบรรณ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กันยาวงค์
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ละเลิศ
4. เด็กหญิงวรรณภา  งามสุด
5. เด็กหญิงสุภัทตรา  ชนะพล
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
2. นางเบญจมาศ  รังนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชนี  สืบสา
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวิทวัส  บุตรดาวงศื
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวกาญจนา  สาวันดี
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิมลรักษ์  แก้วมะ
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุจิตรา  สิงห์สาวแห
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 4 1. นางสาวฝันดี  กาหาวงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพิไลย  พรมโลก
2. เด็กหญิงสุดาพร  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงสุริพร  สาบุตร
 
1. นางสาวรจรินทร์  กุดเป่ง
2. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรเดช  แสนเดช
2. เด็กชายบัญชา  อ้วนเสมอ
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี