สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมนัสวีย์  จิตต์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาสินี  สุนันท์
3. เด็กชายอัครโยธิน  อินทนนท์
 
1. นางชลธิดา  สุไชยชิต
2. นางสุจิภา  วงศ์วรรณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 4 1. นายธวัชชัย  ประถมภาส
2. นางสาวนนทิยา  ไพรบึง
3. นางสาวเกษสินี  บุญร่วม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม
2. นางชลธิดา  สุไชยชิต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  ศรีกะชา
2. เด็กชายวัชรพล  ห่อทรัพย์
 
1. นายสมัย  บัวหยาด