สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิศราภรณ์  สุนันท์
 
1. นางญาณิศา  คูณวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุพงศ์  อายุวงศ์
 
1. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.43 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนะพงศ์  พรมโสภา
2. เด็กชายอนันต์  งอนสวรรค์
 
1. นายสมัย  บัวหยาด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีหนองเม็ก
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ขันธวัช
3. เด็กหญิงปียะนุช  ตุ้มวงษา
 
1. นางณิชาภัทร  พิมสอน
2. นางสาววริยา  พันวิสู
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายณัฐพร  สุนันท์
2. นายภราดร  บุญร่วม
 
1. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
2. นายสลาวุฒิ  ดาราช