สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  เสนคราม
3. เด็กหญิงอรุณศรี  ปรางมาศ
 
1. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
2. นางสาวสุพรรณี   สมเสนา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันทองดี
2. นางสาวดารุณี  ไพรบึง
3. นางสาวอรอนงค์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง
2. นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์ปลั่ง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   พงษ์วัน
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยิ่งพจน์  ทองเกิด
 
1. นายสมโภช  พิมสอน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวกัลยาณี  ทองมนต์
 
1. นายสมโภช  พิมสอน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะณัฐ  ทองอินทร์
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยิ่งนรา  ทองเกิด
 
1. นายสมโภช  พิมสอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  พงษ์วัน
 
1. นายสมโภช  พิมสอน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิศรุต  ศรีสวย
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนันทวัฒน์  ไพรบึง
2. นายปรัชญา  โคตรนายูง
3. นายเทพ  คำวงษ์
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
2. นายสมโภช  พิมสอน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกศก้าน
2. เด็กหญิงกัญธิยา  ลำดวน
3. นางสาวกัณฐิกา  เพชรหมู่
4. นางสาวกันยา  ศิริแสง
5. นางสาวจิรนันท์  โคตะการ
6. นางสาวจุฑามาศ  สีสวย
7. นายชินกร  ทองมนต์
8. เด็กหญิงนรีกานต์  รักอุบล
9. เด็กหญิงปรียานุช  ดีถุง
10. เด็กชายปิยะชาติ  รักสุด
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรใจ
12. เด็กหญิงภัทรวดี  พันธ์มะลี
13. นางสาวภัทราภรณ์  สิทธิศร
14. นางสาวรจนา  คำอินทร์
15. เด็กชายรัชชานนท์  ทองอินทร์
16. นางสาวรัตนวลี  ตุ่นเฮ้า
17. นายลิขิต  เอกอำไพ
18. เด็กชายวิชัย  แต้มงาม
19. นายวิทวัส  พิทักษ์ชน
20. นายวิษณุ  ธรรมคุณ
21. นางสาววีรยา  มะปรางค์
22. นางสาวสุภาวดี  บัลลัง
23. นายสุรวุฒ  ศรีลาศักดิ์
24. นายอดิสร  สมเสนา
25. นางสาวอภิชญา  สุดา
26. เด็กหญิงอลิษา  จรเด็จ
27. นางสาวอัจฉราณี  วรรณทอง
28. นายเขตตะวัน  เกษศิลา
29. นางสาวเบญจมาศ  คำเบา
30. เด็กหญิงแพรงาม  ไพรบูรณ์
 
1. นายดุริยศิลป์  วรรณา
2. นายมานะ  ศิลาวรรณ
3. นางอุทัย  จินดาชาติ
4. นายสมโภช  พิมสอน
5. นายศุภชัย  บุญทาทอง
6. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
7. นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์
8. นายบรรจบ  ลำดวน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญโย
 
1. นายมานะ  ศิลาวรรณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียาพร  สายแก้ว
 
1. นายมานะ  ศิลาวรรณ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีนาค
2. นายจักรพันธ์  บุญโย
3. นายจิระพงศ์  เกษก้าน
4. นางสาวชลมิกา  สารนอก
5. นางสาวทิวารัตน์  แข่งขัน
6. นายปรเมษฐ์  วงศรีเทพ
7. นางสาวพิชญา  อินเตสะ
8. นายวรวุฒิ  มะโนชาติ
9. นางสาวศศิกานต์  นัยเนตร
10. นายอภิวัฒน์  สุภาพ
 
1. นายศุภชัย  บุญทาทอง
2. นางสาววรางคณา  พุฒพันธ์
3. นางอุทัย  จินดาชาติ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑิตา  พุ่มนิล
2. นายอภิชาติ  ใบทอง
3. นางสาวอรวรา  ดาวสุข
 
1. นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า
2. นางณิชาภัทร  พิมสอน
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  บุญร่วม
2. เด็กชายสิริวิชณ์   กุ่มทอง
3. เด็กชายสุรกานต์  สาดา
 
1. นายสลาวุฒิ  ดาราช
2. นายถนอม  ทิพมาตร์
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  บุญเตา
2. นายขจรเกียรติ  บุญเตา
3. นายอนุกูล  สุภาพ
 
1. นายสลาวุฒิ  ดาราช
2. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญร่วม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปรางมาศ
3. เด็กหญิงสุวิชชา  พงษ์ชาติ
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยธี
6. เด็กหญิงโชติกา  ประชุมวงษ์
 
1. นางเสาวภา  พรหมทา
2. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
3. นางสาวพันธภรณ์  บุญเย็น
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงลักษณ์  พงษ์วัน
2. นางสาวบงกช  สุพรรณ
3. นายปัณณทัต  ผิวงาม
4. นางสาวอริสา  สำราญ
5. นางสาวเกวลิน  ขันทอง
6. นางสาวเจนจิรา  ผาธรรม
 
1. นางเสาวภา  พรหมทา
2. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
3. นางสาวพันธภรณ์  บุญเย็น
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   พงษ์วัน
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไตรภพ  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธรนันท์  แก้วกัญหา
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภชัย  แก้มเอี่ยม
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์