สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงศุภากร  จังศิริมงคลชัย
 
1. นางยุพวรรณ  แหล่งหล้าธนาศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรินันท์  นามนาง
 
1. นางนิลบล  เงินดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สุพร
 
1. นางอัญชลี  สามสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวรัตติยากร  ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลวิภา  คำเพราะ
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงพีรณัฐ  กิ่งพิลา
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนันฎา  นามี
2. เด็กหญิงธิดามาศ  ชาภักดี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญนำ
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  นามมุลตรี
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ดาวเรือง
3. นางสาวสุขุมาภรณ์  บุญเลี้ยง
 
1. นางจรูญศรี  ศรีสุธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผาณิตนิภา  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทับสมบัติ
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกุลกันยา  พงษ์สัจจา
2. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวดอกอ้อ  จันทร์สมุทร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนภัทร  พงษ์อารีย์
 
1. นางสาวจารุพร  แก้วลา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายบูชาศักดิ์บิดร  บุญนำ
 
1. นายทรงเกียรติ  คำล้าน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลมาศ  ทองศรีชุม
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  เผ่าภูรี
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทองแสน
 
1. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม
2. นางสาวสุชาดา   อมรสิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นายพีรพัฒน์  ส่งสุข
2. นางสาวศุภรัตน์  แกดำ
3. นางสาวสุจิตรา  สุนทวารักษ์
 
1. นายก่อโชค  ต่อนคำสนธิ์
2. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญสินี  พวงจำปา
2. เด็กหญิงธนัฐดา  ยังมี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูมลี
 
1. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
2. นางสาวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวปนัดดา  โมรินทร์
2. นางสาวศุภนิดา  ทองสุ
3. นางสาวสุภัสศร  แก้วพวง
 
1. นางวรรณภา  ศรีใสย์
2. นางสาวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุรีวงศ์
2. นายกิตติพันธ์  เสียงใส
 
1. นายสมพงษ์  ละชั่ว
2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชนาลัย  บุญใส
2. นายอรรถพล  นาคนวล
 
1. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์
2. นางสุรจรรยา  ละชั่ว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เอกศิริ
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวอนงค์นาฎ  เบ้าทอง
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปัญญาเสน
2. เด็กชายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรินทร  บุญเหลือง
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  ทองแพรว
2. นางสาวอรวรรณ  สิงห์ซอม
3. นางสาวเพราพิลาส  ทาหอม
 
1. นายชยพล  คำสิงห์
2. นางพัชนีย์  เชื้อชม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พันรอบ
2. เด็กหญิงวชิรภรณ์  สายที
3. เด็กหญิงเพนกวิน  อัมภรัตน์
 
1. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
2. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์  นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ   ส่งเสริม
2. นางสาวจิรัชญา  บาอินทร์
3. นางสาวสุชาดา  สังเสวี
 
1. นางสุพัตรา  ดาวหน
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญส่ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปณิธา  ศรเพชร
2. เด็กหญิงภัทรลดา  คำเพราะ
3. เด็กชายอโนชา  พงษ์สัจจา
 
1. นายอาวิรุทธ์  สีดา
2. นางสาวชิดชนก  พวงคต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองทวี
2. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  คำผุย
 
1. นางธนาภา คำผุย  นางปวีณา สุรำไพ
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วพวง
2. เด็กชายยุทธกานต์   รองทอง
 
1. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรายุ   คานเขต
2. เด็กชายพุฒินันท์  จันทร์มั่น
 
1. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตพจน์  สายสิม
2. นายกิตติกร  กมล
3. นายศิษฐกะ  วิไล
 
1. นางปวีณา   สุรำไพ
2. นางนิออนด์  รอบคอบ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ  วงษ์แสวง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาวงค์
4. เด็กหญิงรุจิรา  อุราเลิศ
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  พื้นพรม
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  บุญยิ่ง
2. นางสวลี  บุญมูล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  หอมขจร
2. นางสาวขนิษฐา  เบ้าทอง
3. นางสาวฐิติกาญจน์  ทองงาม
4. นางสาวติยาภรณ์  เงาศรี
5. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์สีชา
 
1. นางสวลี  บุญมูล
2. นางสาวอำไพวรรณ  บุญยิ่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  กันนิดา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชราศรี
3. เด็กหญิงชญาดา  เสียงไส
4. เด็กชายชนะพันธ์  ใสเนตร
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ชารี
 
1. นางสาวขวัญจิต  ตรงเที่ยง
2. นางสาวญาณา  วาจนสุนทร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นางสาวกุลสตรี  พันธ์วิไล
2. นางสาวมาตา  สิริภูริโชติ
3. นางสาววิภาดา  ศรีขาว
4. นางสาวสุภัสสรา  หวังสุข
5. นางสาวอัญชลี  วงศ์ใหญ่
 
1. นายศมา  ชินชัย
2. นางสาวทศพร  คูณทวี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนำโชค  เจริญทรัพย์
2. นางสาวพรนิภา  ดาดี
3. นางสาวพัชริดา  กิ่งเกษ
4. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
5. นายวราวุธ  โพธิกุล
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นายทศพล  ศรีนวล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวจณิสตา  สีดา
2. นางสาวพรชิตา  แสงเอี่ยม
3. นางสาวสุชาวดี  แก่นดี
4. นางสาวอมลวรรณ   บุญเอนก
5. นางสาวอารียา  ชาญชิตร
 
1. นายบุญมา  เวียงคำ
2. นายอัครพงศ์  ณรงค์ชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 1. เด็กชายวีรยุทธ  หอมชื่น
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  คำเนตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  สมปาน
 
1. นางนิตยาภรณ์  ใจเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาจน์  กิตติโชติ
2. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นายวรรธนา  บัวแก้ว
2. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าถูรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง 9 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทัดเทียม
2. นายอธิปัตย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางวรรธนา  บัวแก้ว
2. นางสาวเรืองรัตน์  เผ่าถูรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  อุดม
2. นางสาวกรรณชนก  อุดม
3. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหาบุตร
4. เด็กหญิงจุรีมาศ  บุญเชิญ
5. นางสาวณัฐพร  เกษแก้ว
6. นายนรากรณ์  จันทร์เพชร
7. เด็กชายพรมพิทักษ์  เสนาะ
8. นางสาวลัดดา  พิลาแดง
9. นางสาวศิริขวัญ  บุญพึ่ง
10. นางสาวสุดาภรณ์  ภาดี
 
1. นายไมตรี  ศรีแก้ว
2. นางณภัค  สิมมณี
3. นางสาวอำภา  จันทร์ผาย
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  กรวยสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บ้านยาง
 
1. นายสำราญ  เจริญชัย
2. นายอุดมศักดิ์  สีแสด
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวสุพัตรา   พลศักดิ์
2. นางสาวอมลวรรณ  บุญเอนก
 
1. นายอานิรุทธิ์  สิงหนาค
2. นางอรทัย  สิงหนาค
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วรรณรัตน์
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายฐนะวัฒน์  เหล็กเพชร
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บ้านยาง
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ขาว
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศสุดา  สงค์เมือง
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายอัจฉริยะ  คงสิม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ผุยพรม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์ชอบ
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไชยพัฒน์  สิงห์ชอบ
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายชัยมงคล  บุญผ่อง
2. นายธนศักดิ์  มาลา
3. นายพิชชากร  สุขไสยาสน์
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล   สายพงษ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปักโคทะกัง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุุฑาวรรณ  ไชยเชษฐ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลวรรณ  สะอาด
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณพร  อินทะวงษ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สิงห์ซอม
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายโกวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
2. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
3. นางสาวผการัตน์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
5. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
6. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
8. เด็กหญิงแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวัน
2. นายกีรติ  เพียซุย
3. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
4. นายธนากร  วราพุฒ
5. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
6. นางสาวผการัตน์  สุวรรณ
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ปักโคทะกัง
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
10. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
11. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
12. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
14. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
15. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา
4. นางสาวสิริญาพร  โยธี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาปรางค์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ซอม
3. นางสาวกัลย์สุดา  สาลีพวง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข
5. นางสาวขวัญชีวี  วงศ์แดง
6. นายจักรพรรณ  ศรีพิทักษ์
7. เด็กชายจักรพรรดิ  ยอดยาน
8. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริปี
9. นางสาวจุฑามาศ  คำตะนิตย์
10. นายชนาธิป  ลุนละบุตร
11. เด็กหญิงชลธิชา  สายโอ่
12. นายฐปกรณ์  สิงห์ลา
13. เด็กชายณพวิทย์  บุตรมาลา
14. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเจริญ
15. เด็กชายธีรภัทร  คำพะทา
16. นางสาวนริศรา  สุขอ้วน
17. นายนิติพงศ์  บุญพอ
18. นางสาวปณิตา  พรมดี
19. นางสาวพรณวดี  พันธ์ศรี
20. เด็กชายพีรภัทร  เสาร์ชัย
21. นายภานุวัฒน์  พงษ์ทอง
22. นายมาฆชัย  โสดามุข
23. นายรัฐธรรมนูญ  ศรีหาบุตร
24. นางสาวรุ่งระวี  ศรีโสดา
25. นางสาวศิรินยา  สังข์วรรณะ
26. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
27. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เขียวอ่อน
28. เด็กหญิงสุธิตา  จารุวงศ์
29. นางสาวสุธีธิดา  พื้นพรม
30. นางสาวหทัยมาศ  สามสี
31. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
32. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีสมภาร
33. นางสาวอภิภาวดี  แสนวงศ์
34. นายอัครชัย  คำมุงคุล
35. เด็กหญิงอัจจิมา  ชมวงศ์
36. เด็กหญิงอารียา  ปทุมรัตน์
37. นางสาวเกวลิน  ปรีชาศิลป์
38. นายเกียรติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. เด็กหญิงเพลินพิศ  เรืองศรี
 
1. นางกิษรา  เทสันตะ
2. นายดำริห์  ก้อนคำ
3. นายกงจักร  บัวลา
4. นายกำพล  บัวแก้ว
5. นายแสงทอง  บริสาร
6. นายวีระชัย  พละศักดิ์
7. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
8. นายชัยชนะ  โสภา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายโกวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุญญาภา  ศรีละพล
 
1. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 7 1. นางสาวสุดารัตน์  ชาลี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายณัฐฐ์ฐนนท์  กิ่มเกลี้ยง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงปุณญาภา   ศรีละพล
 
1. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 12 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อุปรีที
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัทธ์ชนัน   พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาววิภาดา  สุดใจ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโรจนศักดิ์  ประกอบกิจ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.87 ทอง 4 1. นางสาววิภาดา  สุดใจ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.21 ทอง 6 1. เด็กหญิงจรรจิรา  บุญถนอม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  พิรุณ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ไกรษี
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  พลเสนา
5. เด็กหญิงทัดดาว  สุวรรณ
6. เด็กชายศักดา  ล้อมสุจริต
7. เด็กชายศุภโชค  ทองสุขนอก
8. เด็กหญิงเกษสุดา  โคกประโคน
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
3. นายแสงทอง  บริสาร
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงหิรัญ
2. นางสาวจารุวรรณ  ไชยานุกูล
3. นางสาววรดา  บัวลา
4. นางสาวสุภัสศร  แก้วพวง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
3. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงณัตตยา  พิมพ์แมน
3. เด็กชายธวพล  คูณขุนทด
4. เด็กหญิงปานชนก  อาษากิจ
5. เด็กหญิงวรรณฤดี  เบ้าทอง
6. เด็กชายวรสิทธิ์  แก้วศรีนนท์
7. เด็กหญิงวีรญา  นาคศรีสุข
8. เด็กหญิงสุทนิดา  แสงวิเศษ
9. เด็กหญิงอุษา  เศษธรรม
10. เด็กชาย๊ธีระศักดิ์  สุขแสวง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา
4. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงหิรัญ
2. นางสาวจิตราภา  ทาระ
3. นางสาวจินตนา  ตาวงษ์
4. นางสาวตวงพร  ดู่สันเที๊ยะ
5. นางสาวนิลาวัลย์  ภูยาฟ้า
6. นางสาวรัตติกาล  ทัดเทียม
7. นางสาววรดา   บัวลา
8. นางสาวอรพิมล  พ้นพูล
9. นางสาวไพลิน  ด้วงใหญ่
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  วงษ์แสวง
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
3. นางสาวไอยเรศ  โดดชัย
4. นางสาวธัญญาลักษณ์  วิทา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.28 ทอง 5 1. นายกฤษฎา  นามวิลา
2. นายกัลญญู  ตางาม
3. นายธีรชัยศักดิ์  ชาลี
4. นางสาวปริมประภา  มีเจริญ
5. นางสาวสุวิมล  วิมลสุข
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นายแสงทอง  บริสาร
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา
 
1. MissXie  Lidan
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นางสาววรากรณ์  ศรีสุธรรม
 
1. Mr.Liu  Bo
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสไบทิพย์  อิ่มเต็ม
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นามวงค์
 
1. MissXie  Lidan
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นายธีรศักดิ์  องรักษ์
 
1. Mr.Liu  Bo
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  ทราศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
 
100 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดนัยพร  โสดา
2. นางสาวนริศรา  ชราศรี
3. นางสาวพรพิมล  สิงหะไชย
4. นายวศิน  พรศิล
5. นางสาวสายธาร  บุญมางำ
 
1. MissXie  Panpan
2. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
101 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกษมา  พิกุล
2. นางสาวกาญจนา  ทาระพันธ์
3. นางสาวประภัสชรินทร์  อินทร์โคตร
4. นางสาวภัสสร  สีเทา
5. นางสาวอทิตยา   กาลพัฒน์
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
2. นางสาวกุสุมา  คชแพทย์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร  คำมะวงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไกรษี
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณญาภัค  จันทรส
2. เด็กชายชนกันต์  สืบสิมมา
3. เด็กชายชุติมา  เกษศิริ
4. เด็กชายปิยะณัฐ  พรมล้วน
5. เด็กหญิงรติมา  สรรพศรี
 
1. นายภรภัทร  เจริญธง
2. นางพรทิพย์  นาเรือง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยพล  กำเนิด
2. นางสาวญาศิริ   บุญจันทร์
3. นางสาวปานตะวัน  ปัญญาดี
4. นางสาวสุภานันท์  ทันที
5. นายอดิศักดิ์  ไพกะเพศ
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรวิภา  สายทอง
2. เด็กชายภูวดล  พวงอก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สาออน
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
2. นางสกุลรัตน์  ทองแสน
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
2. นางสาวปนัดดา  เจ็กภู่
3. นายอดิเทพ  ทองแสน
 
1. นายวิชา  กิ่งทอง
2. นางสาวปิยะธิดา  เรียมทอง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวจิตสุภา  คำศรี
2. นางสาวบุษกร  สุวรรณพงษ์
3. นางสาวพัชรินทร์  คำมูล
 
1. นางสกุลรัตน์   ทองแสน
2. นางสาวอัมพร  วรรณา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  สินสมุทร์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หนักแน่น
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายพงษ์พล  กุษาเดช
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ชินบุตร
2. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมคุณ
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายณรงค์  สายลุน
2. นางสาวปัทมา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นายพงษ์พล  กุษาเดช
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร์
2. เด็กชายสิรภพ  อดุลเดช
 
1. นายนายดุริยางค์  ก้อนคำ
2. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกียรติศักดิ์  ห่วงเพชร
2. นายเอกชัย  พรหมรางกูล
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางกนกวรรณ   ก้อนคำ
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์ขาว
2. เด็กชายศักดา  สืบวงค์
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพีรยา  ดงจารย์
2. นางสาวอัญชลี  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกายสิทธิ์  คำไข
2. นายบวรวงศ์  ค้ำชู
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายพงษ์พล  กุษาเดช
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นายธีนภัทร์  อาจสารี
2. นายพีรพัฒน์  บุญพอ
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนกันต์  สืบสิมมา
2. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายศักดนัย  สืบเสน
2. นายศตภิษัช  ไกรษี
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   กัญญา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองแสน
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิติพาน   สมพงษ์
2. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. เด็กชายอโนชา  พงษ์สัจจา
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  เสียงหวาน
2. นายนิติพาน  สมพงษ์
3. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางสาวรัตนธร  ชุปวา
 
124 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธราธิป  ศรีใส
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีโสดา
3. เด็กชายวราวุธ  โพธิกุล
 
1. นายศตภิษัช  ไกรษี
2. นายศักดนัย  สืบเสน
 
125 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายศตภิษัช  ไกรษี
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกิต  เปรี่ยมสติ
2. นายอภิเดช  ทุมทอง
3. นายเปรม  สารการ
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. นายสุเมธา  ศรีบุญ
3. นายอิศรายุทธ  บุญทำมา
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เชื้ออุ่น
2. เด็กหญิงพรนภา  ไชยโยธา
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  จันทร์ละออ
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลิสรา  บุญเอนก
2. นางสาวชลธิชา  พร้อมพรม
3. นายภมรรัตน์  สุรวิทย์
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  พรมลา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แหล่งหล้า
4. เด็กหญิงมัลลิกา  บ่อคำเกิด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวศรี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อัมภรัตน์
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  ทองขาว
2. นางสาวจิราพา  ดาดี
3. นางสาวจุฑาภา  ร่วมใจ
4. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
5. นายบุญญฤทธิ์  เปรมศิริ
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นายนพรัตน์  วอทอง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  ผุยพรหม
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โคตรมะ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  จำปาเรือง
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริตา  ชาภักดี
2. นางสาวสุมิตรา  ชินวงศ์
3. นางสาวสุวนันท์  ทองใส
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แย้มพุฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สนคุ้ม
3. เด็กหญิงอารียา  สำราญ
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรภา  จันทา
2. นางสาวนิภาพร  พืชศรี
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ศรีอินทร์
 
1. นางอรพิน  วงศ์ปัดสา
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงญนันทพร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศิริยานต์
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  ฮงทอง
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาพร  หอมสมบัติ
2. นางสาวธารทิพย์  บุญหล้า
3. นางสาวสุพัตรา  ชูชื่น
 
1. นางสุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงกายพิสุทธิ์  จีนารัตน์
2. เด็กหญิงธนภร  สอนโคตร
3. เด็กหญิงสาวิณี  อุดมสันต์
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธศักดิ์  พันธ์มา
2. นางสาววิภาดา  ศรีขาว
3. นางสาวสุภัสสรา  หวังสุข
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ดวงใจ
2. เด็กหญิงยอดดวงใจ  สุขอ้วน
3. เด็กหญิงเบ็ญญา  คำบาล
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นายภรภัทร  เจริญธง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.25 ทอง 4 1. นางสาวปิยะธิดา  ตำหนง
2. นางสาวพุทธิดา  บุญมาก
3. นางสาวสุพัตรา  ไกรษี
 
1. นางดารุณี  อัมภรัตน์
2. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นายธนธร  ศรีไชยา
3. นางสาวพวงผกา  นนใส
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
2. เด็กหญิงณภัส  ปานช่วย
3. เด็กหญิงรัชนี  งามขำ
 
1. นางศิริวรรณ   สาธุพันธ์
2. นางอรพินธ์  จวงพันธ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัลลพ  โสเป
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 -    
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 -    
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  จันดาบุตร
2. นางสาวจิตติพร  โสเป
3. นางสาวชลธิชา  มะลัย
4. นายณัฐฐฐ์นนท์  กิ่มเกลี้ยง
5. นางสาวดรุณี  พลศักดิ์
6. นางสาวธัญญาภรณ์  ไพกะเพศ
7. เด็กหญิงพิยดา  แก้วพวง
8. นางสาวมณีสร  สีวังใส
9. นายวัลลพ  โสเป
10. นายวิรชัย  สุขหล้า
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
12. นายศิรภัทร  คำศรี
13. นางสาวศิริลักษณ์  พูลสุข
14. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
15. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
16. นายสันติภาพ  วินทะชัย
17. นายสินธนา  อารีย์
18. นางสาวสุดารัตน์  มะพัน
19. นางสาวสุพัตรา  บาอินทร์
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชื้อชม
21. นายอธิวัฒน์  ลุนพงษ์
22. เด็กหญิงอรนภา  เสนาะ
23. นายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
24. นายอาจหาญ  ทองล้วน
25. เด็กชายอานนท์  โขสูงเนิน
26. นางสาวเกศราภรณ์  พึ่งอยู่
27. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมโสภา
28. เด็กชายเอกกวี  อินตะนัย
29. เด็กหญิงแสงนภา  แก้วคำใส
30. นางสาวโสภิดา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
4. นายนาวี  มาลา
5. นายเดชชัย  ดวงแสง