สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  อุดม
2. นางสาวกรรณชนก  อุดม
3. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหาบุตร
4. เด็กหญิงจุรีมาศ  บุญเชิญ
5. นางสาวณัฐพร  เกษแก้ว
6. นายนรากรณ์  จันทร์เพชร
7. เด็กชายพรมพิทักษ์  เสนาะ
8. นางสาวลัดดา  พิลาแดง
9. นางสาวศิริขวัญ  บุญพึ่ง
10. นางสาวสุดาภรณ์  ภาดี
 
1. นายไมตรี  ศรีแก้ว
2. นางณภัค  สิมมณี
3. นางสาวอำภา  จันทร์ผาย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสไบทิพย์  อิ่มเต็ม
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ