สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวกุลกันยา  พงษ์สัจจา
2. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวดอกอ้อ  จันทร์สมุทร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรายุ   คานเขต
2. เด็กชายพุฒินันท์  จันทร์มั่น
 
1. นายสุรพัศ  สาธุพันธ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  กรวยสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บ้านยาง
 
1. นายสำราญ  เจริญชัย
2. นายอุดมศักดิ์  สีแสด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวสุพัตรา   พลศักดิ์
2. นางสาวอมลวรรณ  บุญเอนก
 
1. นายอานิรุทธิ์  สิงหนาค
2. นางอรทัย  สิงหนาค
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์ขาว
2. เด็กชายศักดา  สืบวงค์
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกายสิทธิ์  คำไข
2. นายบวรวงศ์  ค้ำชู
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายพงษ์พล  กุษาเดช
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นายธีนภัทร์  อาจสารี
2. นายพีรพัฒน์  บุญพอ
 
1. นายวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ