สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  สุพร
 
1. นางอัญชลี  สามสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนันฎา  นามี
2. เด็กหญิงธิดามาศ  ชาภักดี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญนำ
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนภัทร  พงษ์อารีย์
 
1. นางสาวจารุพร  แก้วลา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายบูชาศักดิ์บิดร  บุญนำ
 
1. นายทรงเกียรติ  คำล้าน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เอกศิริ
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  แน่นดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวอนงค์นาฎ  เบ้าทอง
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปัญญาเสน
2. เด็กชายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรินทร  บุญเหลือง
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ   ส่งเสริม
2. นางสาวจิรัชญา  บาอินทร์
3. นางสาวสุชาดา  สังเสวี
 
1. นางสุพัตรา  ดาวหน
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญส่ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วรรณรัตน์
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บ้านยาง
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 7 1. นางสาวสุดารัตน์  ชาลี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงปุณญาภา   ศรีละพล
 
1. นางพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 12 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อุปรีที
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายประกาศิต  ทาลา
 
1. MissXie  Lidan
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นามวงค์
 
1. MissXie  Lidan
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  ทราศักดิ์ดี
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกษมา  พิกุล
2. นางสาวกาญจนา  ทาระพันธ์
3. นางสาวประภัสชรินทร์  อินทร์โคตร
4. นางสาวภัสสร  สีเทา
5. นางสาวอทิตยา   กาลพัฒน์
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  เวียงคำ
2. นางสาวกุสุมา  คชแพทย์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณญาภัค  จันทรส
2. เด็กชายชนกันต์  สืบสิมมา
3. เด็กชายชุติมา  เกษศิริ
4. เด็กชายปิยะณัฐ  พรมล้วน
5. เด็กหญิงรติมา  สรรพศรี
 
1. นายภรภัทร  เจริญธง
2. นางพรทิพย์  นาเรือง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ชินบุตร
2. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมคุณ
 
1. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
2. นางสาวจิตตวดี  จิตรประเสริฐ