สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   แหวนเงิน
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 12 1. นางสาวอ่อนทิวา  ไหมทอง
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  เดือนขาว
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวรัตนา  ประสานดี
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิติยา  กุญมอญ
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุชา  มาสม
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวายุพัฒน์   ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญกล้า
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชากร  บัวบาน
2. เด็กหญิงมลธิชา  ดาราทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา   เชลล์ชัย
 
1. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดาเทพ  สิงขรณ์
2. นางสาวนรีกานต์  พรมลิ
3. นางสาวศิริยา  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ม่วงอ่อน
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายชินวัตร  แก้วละมูล
 
1. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวสุพัตรา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวมาลา  วันทวี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปภัสสร  ทองหล่อ
 
1. นางเสาวลักษณ์   แสงภักดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมะลิวรรณ์  คำอ่อน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิราพร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พนมกุล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชัยแสง
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช
2. นางพิยาดา  ไชยสินธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นางสาวตรีทิพย์นภา  มุ่งหมาย
2. นางสาววรางคณา  บุญกล้า
3. นายเกียรติศักดิ์  เครือศรี
 
1. นางสาวอภิญญา  มั่นคง
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิระดา  อั้นกระโทก
2. เด็กหญิงศิริยากร  ภูมิสนิท
3. เด็กหญิงเพชรดา  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช
2. นางพิยาดา  ไชยสินธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนิมิตร  พิมพะ
2. เด็กหญิงศิริยากร  ภูมิสนิท
3. เด็กชายศุภกร  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช
2. นางพิยาดา  ไชยสินธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรรณชัย  ศรีเลิศ
2. นางสาวหัทยา  ใจรักดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สมบัติดี
 
1. นางสาวอภิญญา  มั่นคง
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.57 ทองแดง 6 1. เด็กชายปราโมทย์  ทองหล่อ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วละมุล
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนันษา  จันทอง
2. นายศุทธวัต  ขุมกระโทก
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงสุนิตา  แสนเสริม
5. เด็กหญิงอุษณีย์  เทียนสันเทียะ
 
1. นายสมศักดิ์  วีสันเทียะ
2. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 6 1. นางสาวณัฐธิดา  แก้วละมุล
2. นางสาวพรพรรณ  อ่อนจ้อย
3. นางสาวรุ่งฟ้า  อร่ามเรือง
4. นางสาววรดา  แก้วละมุล
5. นางสาวสุภาวิตา  แหวนเงิน
 
1. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
2. นางสาวณัฐชญา  เกตุชัยชวาล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แหวนเงิน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 1. นางสาวภัควลัญชญ์  ถิ่นชนก
 
1. นางทิพวรรณ  ช่อมะลิ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.21 ทอง 6 1. เด็กชายนพดล  บุญปลอก
2. เด็กหญิงมะลิชา  แสนไชย
 
1. นางสาวณัฐชญา   เกตุชัยชวาล
2. นายสมศักดิ์  วีสันเทียะ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 1. นางสาวสุทธิดา  วงศ์จันทร์
2. นายสุภัทร  สระทอง
 
1. นางทิพวรรณ  ช่อมะลิ
2. นายธิติพลวัฒน์  ทะสา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิมพะ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วละมุล
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับเกตุ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เดือนขาว
5. เด็กหญิงทัศรินทร์   นรดี
6. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วละมุล
7. เด็กหญิงธิดา  นรดี
8. เด็กหญิงนนทนีย์  เจริญยิ่ง
9. เด็กหญิงน้ำฝน  บรรณสิทธิ์
10. เด็กหญิงพัชรี  สิงขรณ์
11. เด็กหญิงรัตนา  ศรีชาติ
12. เด็กหญิงสัณห์สินี  แสงอุ่น
13. เด็กหญิงอรวรรณ  ยามาโนะ
14. เด็กหญิงอังศุธรญ์  พรหมลิ
15. เด็กหญิงอารยา  แก้วละมุล
 
1. นายสฤษดิ์   มโนรัตน์
2. นายปรีชา  ศรียงยศ
3. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
4. นางสุพัตตรา  แหวนเงิน
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพะ
2. เด็กหญิงลดา  แสงมาศ
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาววันวิสาข์  พิมพะ
2. นางสาวสุพรรณี  ศรัทธาธรรม
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาภัทร  จันทอง
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมัครลาน
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐราภรณ์  พรมศรี
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจัณญาลักษณ์  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงอรพิน  แสงอุ่น
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
2. นางสาวธัญลักษณ์  แสงอุ่น
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายสมชาย  เคนตุง
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชญุตม์  พุทธอินทร์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ไพทอง
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  แจ่มใส
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
2. นางสาวธัญลักษณ์  แสงอุ่น
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาพร  บัวบาน
2. นางสาวสุชาดา  พรหมลิ
3. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
2. นางสาวธัญลักษณ์  แสงอุ่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิภพ  ตันทอง
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิติกร  พรมลิ
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ทองน้อย
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวธารารัตน์  ดวงศรี
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิติกร  พรมลิ
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ไชยภา
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 7 1. นางสาวมุทิตา  ปาโกวงศ์
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิภพ  ตันทอง
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายแสงชัย  สิงขรณ์
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เวชไทสงค์
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวปิยะดา  ศรีชัยชนะ
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนิติกร  พรมลิ
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงหฤทัย  เขียวไทย
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธารารัตน์  ดวงศรี
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติวัฒน์  แสงมาศ
2. นายดนัย  ยิ้มเจริญ
3. นายมงคล  แสงมาศ
4. นายวงศธร  แก้วละมุล
5. นายอำนาจ  สิงขรณ์
6. นายแสงชัย  สิงขรณ์
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
3. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาวดี  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  สีดา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์วันนา
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชนัญธิดา  สิงขรณ์
2. นางสาวนีรนุช  นาคนวน
3. นางสาวศิริกานดา  ทองหล่อ
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญา  ป้องภัย
2. เด็กหญิงปวีณา  พูลงาม
3. เด็กหญิงพรธิวา  คะหาร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
2. นางสาวมาลา  วันทวี
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ถนอมซื่อ
2. นางสาวภารัตน์ดา   อินตา
3. นางสาวสุวรรณี  เทศนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพ็งพา
2. นางสาวมาลา  วันทวี
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุรีย์  พรมลิ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ม่วงอ่อน
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัตร  คำภีระ
2. นายธาดา  นรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรเสกข์  แก้วละมุล
2. เด็กชายอนุวัทย์  จาวชัชวาลวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางสาวปนิดา  ทวีชาติ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุทธ  สมนาค
2. นายศรณรินทร์  นรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.22 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   หวังผล
2. เด็กหญิงฐิติมา  ภูนุภา
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลวัณรัตน์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  ม่วงอ่อน
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัฒน์  มีแก้ว
2. เด็กชายวรวุฒิ  พรมลิ
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายธนากร  คำเสียง
2. นายธีราธิบดี  พรหมลิ
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกลักษณ์  แก้วละมุล
2. นางสาวศศิพิมพ์  มีอำมาตย์
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ประภัส  แหวนเงิน
2. นางสาวุอุมาพร   แก้วละมุล
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายพงษ์กวี  เสียงเพราะ
2. นายวัฒนา  อินหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระวัฒน์  นรดี
2. เด็กชายวายุ  โพธิ์ขาว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เหล่าเลิศ
 
1. นายภูมิวิทย์  ศาลารัตน์
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์  พรมลิ
2. นายวรกานต์  สว่างภพ
3. นายไชยวัฒน์  แสงอุ่น
 
1. นายภูมิวิทย์  ศาลารัตน์
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  อินตา
2. เด็กหญิงสายชล  นาคนวน
3. เด็กหญิงอินทิราลัย  จันทอง
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  แก้วละมุล
2. นายปริญญา  ดิบประโคน
3. นายึคณิศร  พิมพ์จันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยพร  สิงขรณ์
2. นางสาวจินตนา  โนพันธ์
3. นางสาวสุวรรณี  พรมลิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยศรีษะ
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  ประทิบทน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  นรดี
 
1. นางสาวณัฐชญา  เกตุชัยวาล
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ตั้งจิต
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  บุญกล้า
2. นางสาวจิตรา  คำทา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทองหล่อ
 
1. นางสาวณัฐชญา  เกตุชัยวาล
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคำเพียร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงนรินรัตน์  นรดี
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กิตติศักดิ์เดโช
 
1. นางสาวมาลา  วันทวี
2. นางเสาวลักษณ์  แสงภักดี