สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธิดาเทพ  สิงขรณ์
2. นางสาวนรีกานต์  พรมลิ
3. นางสาวศิริยา  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปภัสสร  ทองหล่อ
 
1. นางเสาวลักษณ์   แสงภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมะลิวรรณ์  คำอ่อน
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เจินยุหะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิราพร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พนมกุล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชัยแสง
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช
2. นางพิยาดา  ไชยสินธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นางสาวตรีทิพย์นภา  มุ่งหมาย
2. นางสาววรางคณา  บุญกล้า
3. นายเกียรติศักดิ์  เครือศรี
 
1. นางสาวอภิญญา  มั่นคง
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล