สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  เดือนขาว
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชากร  บัวบาน
2. เด็กหญิงมลธิชา  ดาราทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา   เชลล์ชัย
 
1. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายชินวัตร  แก้วละมูล
 
1. นายชุติพนธ์  จันทะโคตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวสุพัตรา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวมาลา  วันทวี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.57 ทองแดง 6 1. เด็กชายปราโมทย์  ทองหล่อ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วละมุล
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพะ
2. เด็กหญิงลดา  แสงมาศ
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาววันวิสาข์  พิมพะ
2. นางสาวสุพรรณี  ศรัทธาธรรม
 
1. นายสฤษดิ์  มโนรัตน์
2. นางภัทรนันท์  มโนรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายสมชาย  เคนตุง
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาวดี  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  สีดา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์วันนา
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายธนากร  คำเสียง
2. นายธีราธิบดี  พรหมลิ
 
1. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายพงษ์กวี  เสียงเพราะ
2. นายวัฒนา  อินหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. สิบเอกวิษณุกร  แก้วละมุล