สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวรัตนา  ประสานดี
 
1. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิระดา  อั้นกระโทก
2. เด็กหญิงศิริยากร  ภูมิสนิท
3. เด็กหญิงเพชรดา  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวกฤษฎาพร  อาษาราช
2. นางพิยาดา  ไชยสินธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สิงขรณ์
4. เด็กหญิงสุนิตา  แสนเสริม
5. เด็กหญิงอุษณีย์  เทียนสันเทียะ
 
1. นายสมศักดิ์  วีสันเทียะ
2. นางสาวฐิตารีย์  ธีรชาญวิทย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิภพ  ตันทอง
 
1. นายวันชัย  พงษ์สุระ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวธารารัตน์  ดวงศรี
 
1. นายอัครวินทร์  ทวีชาติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวชนัญธิดา  สิงขรณ์
2. นางสาวนีรนุช  นาคนวน
3. นางสาวศิริกานดา  ทองหล่อ
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวกัสมาภรณ์  คำใสย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์ประภัส  แหวนเงิน
2. นางสาวุอุมาพร   แก้วละมุล
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคำเพียร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงนรินรัตน์  นรดี
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กิตติศักดิ์เดโช
 
1. นางสาวมาลา  วันทวี
2. นางเสาวลักษณ์  แสงภักดี