สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรณี  ปุยทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 6 1. นางสาวเยาวภา  คล่องแคล้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โทชาติ
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวศศิมา  วันศุกร์
 
1. นางสาวพิกุล  เสษา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิสาร
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวพิกุล  เสษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุทธิดา  พุฒทอง
 
1. นางประภาภรณ์  พงษ์สิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พานจันทร์
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ดวงมณี
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กชายจักรินทร์  โทแก้ว
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงกมล  แซ่อึ้ง
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  อุตมะ
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  สมนึก
3. เด็กหญิงเทียนทอง  วอนสุข
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรี  สีมาทอง
2. นายวิสุทธิ์  แถบชาติ
3. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  โทชัย
2. เด็กชายนาวี  บุญประเทือง
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาตรี  ศรีคำ
2. นายณรงค์พล  จันทร์หอม
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศราพร  บุญมาก
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวชญานันท์  ประเรพันธ์
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  วันกิจ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  นวลละออ
3. เด็กหญิงเกศิณี  หนองม่วง
 
1. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์
2. นางสาวปราณี  คูณชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวันเฉลิม  ชูชาติ
2. เด็กชายอัมรัตน์  อ่อนตา
 
1. นายสุนันท์  บริบูรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระวุฒิ  สุนทะมาศ
2. เด็กชายภราดร  บริบูรณ์
 
1. นายสุนันท์  บริบูรณ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรองกานต์  สุจันดา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แทนคำ
3. เด็กหญิงวันวิสา  แทนคำ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูคำ
 
1. นายอำนวย  มูลมั่งคั่ง
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทำทรัพย์
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  โทชัย
3. นางสาวธิติยาภรณ์  ขุนแก้ว
4. นางสาวนันทพร  ศรีแย้ม
5. นางสาววิจิตรา  แถบหอม
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นายพิสิฐ  สีโวหะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมนึก
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงนฤทัย  ไชยชนะ
4. เด็กหญิงผกามาศ  ชูคำ
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ตำหนิชาติ
 
1. นางอมรรัตน์  พลคำ
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นางสาวกุลจิรา  ข่วงทิพย์
2. นางสาวชุติมา  ปะเรพันธ์
3. นางสาววริษฐา  ทองแม้น
4. นายวรเชษฐ์  ปรางศรี
5. นายศุภวัฒน์  สารีบุตร
 
1. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  พลคำ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ถุงจันทร์
2. เด็กชายวีระชาติ  คูณชัย
3. เด็กชายวีระพันธ์  สุนะเค้า
4. เด็กชายศิริวัฒน์  กาลพัฒน์
5. เด็กชายสิทธิ์พงษ์  สีเทา
 
1. นายอำนวย  มูลมั่งคั่ง
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรัญญา  สุระดนัย
 
1. นางสุทธฺิดา  ดาวใสย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.29 ทอง 8 1. เด็กชายปรีชาชาญ  ทะหา
2. เด็กหญิงสุภัชญา  แค้มชัยสงค์
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 8 1. นางสาวชลธิชา  บุญทัน
2. นายสมศักดิ์  ลีลา
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางอมรรัตน์  พลคำ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานี   โกยรัมย์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  วิลา
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลมเชย
4. เด็กหญิงนภาพร  ผดุงชาติ
5. เด็กหญิงนราวัลย์   ไชยชนะ
6. เด็กหญิงนริศรา  ดวงจิตร
7. เด็กหญิงนัฐชาณา  ชูผล
8. นางสาวปาลิตา  นาคยอง
9. เด็กหญิงพีมพรรณราย  โทแก้ว
10. เด็กหญิงรัชดาพร   สุทธิลักษณ์
11. เด็กหญิงฤติยา  มาพันธ์
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โทชัย
13. เด็กหญิงศรุตา  ดวงจิตร
14. เด็กหญิงศศิกานต์  สีสิงห์
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนมะโฮง
 
1. นายศศิพณ  สมจันทร์
2. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
3. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
4. นางสาวจรรยารักษ์  ชูกลิ่น
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ศิริ  วงษ์นิล
 
1. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
2. นางสาวจรรยารักษ์  ชูกลิ่น
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  ทะมีพันธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีปัตเนตร
 
1. นายศศิพณ   สมจันทร์
2. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประกายทอง  ชนะผล
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์พวง
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  เทพมุณี
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตยา  ถุงไชย
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เเทนคำ
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววรรณนิภา  เกาะเเก้ว
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวุฒิ  ขุนนัดเชียร
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประพัฒน์  เเทนคำ
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตระการ  วิลัย
2. เด็กชายวงศกร  สมาคม
3. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทวีศักดิ์  ทองเบื้อง
2. นายธนาทีป  อ้วนมะโฮง
3. นายนนธวัฒน์  พิมาน
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพูนทรัพย์  สมนาม
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เทพพล
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 8 1. นายนราธิป  ภาบัว
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เทพพล
3. นายยศสรัล  เทาศิริ
4. เด็กชายสุริยา  รสสา
5. นายสุริยา  เมฆเสน
6. นายเพชรายุธ  นำภา
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนนทิยา  เจ๊ะสมัน
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงศ์  ระงับภัย
2. เด็กชายวีระยุทธ  ธิวรรณ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุภัทรศักดิ์  แทนคำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกษสุดา  เกษพรม
2. นายไกรสิทธิ์  อ่อนสวรรค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.22 เงิน 8 1. เด็กชายภูวัชร  ถุงจันทร์
2. เด็กหญิงศิลป์สุภา  สดชื่น
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  บัวส่อง
2. เด็กหญิงอาริษา  ไชยชนะ
 
1. นายวรัญชัย  เสนาจ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนิดา  สาลี
2. เด็กชายสันธิยา  สัตพันธ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายวรัญชัย  เสนาจ
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวคนึงนิจ  ตุมชาติ
2. นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายณฤทธิ์  รังใส
2. นายศุภกิจ  เทียมนิล
 
1. นายวรัญชัย  เสนาจ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยศวริศ  ถุงจันทร์
2. เด็กชายวัฒนา  ชูคำ
3. เด็กชายสุริยา  รสสา
 
1. นายชาญชัย  หวังดี
2. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพนาเวช  เหลี่ยมทอง
2. นายวีรยุทธ  อ่อนตา
3. นายศตวรรษ  หัวสิงห์
 
1. นายชาญชัย  หวังดี
2. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เล็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทเกิด
3. เด็กหญิงอรณี  สารีบุตร
 
1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข
2. นางวันวิสาข์  พรมเมือง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงภาวิดา  ทะมีพันธ์
 
1. นางกันยา  สุภสร