สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  วันกิจ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  นวลละออ
3. เด็กหญิงเกศิณี  หนองม่วง
 
1. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์
2. นางสาวปราณี  คูณชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  บัวส่อง
2. เด็กหญิงอาริษา  ไชยชนะ
 
1. นายวรัญชัย  เสนาจ