สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวศศิมา  วันศุกร์
 
1. นางสาวพิกุล  เสษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 6 1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวพิกุล  เสษา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ศิริ  วงษ์นิล
 
1. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
2. นางสาวจรรยารักษ์  ชูกลิ่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  ทะมีพันธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีปัตเนตร
 
1. นายศศิพณ   สมจันทร์
2. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล