สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โทชาติ
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กชายจักรินทร์  โทแก้ว
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศราพร  บุญมาก
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.22 เงิน 8 1. เด็กชายภูวัชร  ถุงจันทร์
2. เด็กหญิงศิลป์สุภา  สดชื่น
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายณฤทธิ์  รังใส
2. นายศุภกิจ  เทียมนิล
 
1. นายวรัญชัย  เสนาจ