สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.2 ทอง 6 1. นางสาวเยาวภา  คล่องแคล้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โพธิสาร
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พานจันทร์
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ดวงมณี
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงกมล  แซ่อึ้ง
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรี  สีมาทอง
2. นายวิสุทธิ์  แถบชาติ
3. นางสาวอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  โทชัย
2. เด็กชายนาวี  บุญประเทือง
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาตรี  ศรีคำ
2. นายณรงค์พล  จันทร์หอม
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวชญานันท์  ประเรพันธ์
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 1. นางสาวกุลจิรา  ข่วงทิพย์
2. นางสาวชุติมา  ปะเรพันธ์
3. นางสาววริษฐา  ทองแม้น
4. นายวรเชษฐ์  ปรางศรี
5. นายศุภวัฒน์  สารีบุตร
 
1. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  พลคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.29 ทอง 8 1. เด็กชายปรีชาชาญ  ทะหา
2. เด็กหญิงสุภัชญา  แค้มชัยสงค์
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 8 1. นางสาวชลธิชา  บุญทัน
2. นายสมศักดิ์  ลีลา
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางอมรรัตน์  พลคำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญานี   โกยรัมย์
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  วิลา
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลมเชย
4. เด็กหญิงนภาพร  ผดุงชาติ
5. เด็กหญิงนราวัลย์   ไชยชนะ
6. เด็กหญิงนริศรา  ดวงจิตร
7. เด็กหญิงนัฐชาณา  ชูผล
8. นางสาวปาลิตา  นาคยอง
9. เด็กหญิงพีมพรรณราย  โทแก้ว
10. เด็กหญิงรัชดาพร   สุทธิลักษณ์
11. เด็กหญิงฤติยา  มาพันธ์
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โทชัย
13. เด็กหญิงศรุตา  ดวงจิตร
14. เด็กหญิงศศิกานต์  สีสิงห์
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนมะโฮง
 
1. นายศศิพณ  สมจันทร์
2. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
3. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
4. นางสาวจรรยารักษ์  ชูกลิ่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เเทนคำ
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววรรณนิภา  เกาะเเก้ว
 
1. นายธนูศักดิ์  ชูกลิ่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพูนทรัพย์  สมนาม
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เทพพล
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 8 1. นายนราธิป  ภาบัว
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  เทพพล
3. นายยศสรัล  เทาศิริ
4. เด็กชายสุริยา  รสสา
5. นายสุริยา  เมฆเสน
6. นายเพชรายุธ  นำภา
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนนทิยา  เจ๊ะสมัน
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพงศ์  ระงับภัย
2. เด็กชายวีระยุทธ  ธิวรรณ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุภัทรศักดิ์  แทนคำ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกษสุดา  เกษพรม
2. นายไกรสิทธิ์  อ่อนสวรรค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวคนึงนิจ  ตุมชาติ
2. นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เล็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทเกิด
3. เด็กหญิงอรณี  สารีบุตร
 
1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข
2. นางวันวิสาข์  พรมเมือง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงภาวิดา  ทะมีพันธ์
 
1. นางกันยา  สุภสร